Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   
woning1878-1884
HD      Haarlems Dagblad
AH      Adresboek Haarlem
JH       Jaarverslagen en  Jaarboeken Vereniging Haerlem
OHC   Opregte Haarlemsche Courant
AHB    Algemeen Handelsblad
NSC    Nederlandsche staatscourant
NvdD  Het nieuws van de dag-kleine courant
HAB    Haarlemsch Advertentieblad
TIJD    De Tijd godsdiensitg staatkundig dagblad
J.W.A. Sypesteyn
De Kopsen en de Barnaarten, de twee rijkste
doopsgezinde families van Haarlem, kenden van
oudsher een redelijk hoog inteeltgehalte. Rond het
midden van de achttiende eeuw waren ze door
verscheidene draden met elkaar verweven. Van de
generatie van rond 1730 waren niet alleen Jacobus'
zus Hester Barnaart en Philip Kops met elkaar
getrouwd, ook was een zus van Philip, Catharina
Kops (1726-1792), getrouwd met willem barnaart
(1726-1779), een achterneef van Jacobus. En (om
bij de bladzijde met handtekeningen te blijven) na te
zijn beduimeld door Kops kwam elke aflevering van
de Vaderlandsche Letteroefeningen juist terecht bij
dit laatstgenoemde familielid. Handelscontracten in
Haarlems notariële archieven laten zien dat Willem
Barnaart zaken deed op wereldschaal, veelal samen
met zijn halfbroer Abraham.

Stamboom        Stamboom                
Willem Philip Barnaart
1781-1851        Maria Cornelia
Susanna Teding van Berkhout
1793-1863                  
Stamboom        
August Eduard Barnaart
1835-1900
Hendrika Margaretha Louise
Waardenburg
1842-1941
Woestduin
De erven van der Burch verhuurden in 1832 de buitenplaats aan mr.Jacob van Lennep, in 1824 getrouwd met een
telg uit het adellijk geslacht Röell, Henriëtte Sophia Wilhelmina. Veelal gedurende de maanden mei tot november
bewoonde hij met zijn gezin het grote huis, maar vanaf 1841 tot 1845 gebruikte hij Klein-Woestduin als zomerverblijf.  
Daarna verbleef het gezin in het huis aan de Keizersgracht 568 te Amsterdam. In het derde kwart van de 19e eeuw
bewoonde mr.Henri Samuel van Wickevoort Crommelin de buitenplaats Woestduin. Geboren in 1804 trouwde hij in
1830 met jonkvrouw Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart (1809-1890). De jongste zoon Iman is op Woestduin geboren.
Henri Samuel overleed er in 1874, waarna jonkheer Volkert Barnaart, al eigenaar van Huis te Vogelenzang, eigenaar
is geworden voor een bedrag van ƒ 71.000,-.  


Catalogus van eene verzameling eerste oude drukken, prenten,
teekeningen door Troost, kostbare gebonden en ongebonden
prentwerken, eenige hoogstzeldzaam voorkomende boeken en
schilderyen door J. de Wit, natuurkundige en muzyk-instrumenten, een
kabinet mineralen, alles nagelaten door wylen den hoog welgeboren heer
jonkheer W.P. Barnaart van Bergen, al hetwelk verkocht zal worden door
Engesmet en Sarlet, in het huis door den overledene bewoond geweest
aan de Nieuwe Gracht, op woensdag den 27 en donderdag den 28
Augustus 1851  

Catalogus van het belangrijk penning- en munt-kabinet, nagelaten door
wijlen den hoogwelgeboren heer Jhr. W.P. Barnaart van Bergen : hetwelk
publiek verkocht zal worden ten sterfhuize op de Nieuwe Gracht te
Haarlem, op dingsdag, 7 October 1851 en volgende dagen
Maria Cornelia Suzanna Teding van
Berkhout, jkvr.
Datum van Geboorte        10 augustus
1793 (69)
Plaats van geboorte:        Dordrecht,
Dordrecht, South Holland, The
Netherlands
Overlijden:        18 januari 1863 (69)
Huize Vogelenzang
Naaste familie:        
Dochter van Jan Teding van Berkhout
en Catharina Justina Clifford
Echtgenote van Willem Philip Barnaart,
heer van Bergen, Zandvoort en
Vogelenzang
Moeder van Jan Willem Adriaan
Barnaart; Herman Frederik Rudolf
Barnaart; Wilhelmina Constantia
Catharina Barnaart; Georg Pieter
Constant Barnaart en August Eduard
Barnaart
Zuster van Jhr. Jan Willem Hendrik
Teding van Berkhout en Susanna
Maria Petronella Teding van Berkhout
1839
Aernoud, Henriette Elisabeth en
Maurits Willem

Hendrik Adolph gestorven 1839 3 j.
35.500,-. Genoemde Van den Burch en zijn echtgenote  hebben lang op
Woestduin gewoond. Op 25 mei 1821 overleed hier een van hun 5
kinderen, de ongetrouwde zoon Jan Willem Frederik. De erven van der
Burch verhuurden in 1832 de buitenplaats aan mr.Jacob van Lennep, in
1824 getrouwd met een telg uit het adellijk geslacht Röell, Henriëtte
Sophia Wilhelmina. Veelal gedurende de maanden mei tot november
bewoonde hij met zijn gezin het grote huis, maar vanaf 1841 tot 1845
gebruikte hij Klein-Woestduin als zomerverblijf.  Daarna verbleef het
gezin in het huis aan de Keizersgracht 568 te Amsterdam. In het derde
kwart van de 19e eeuw bewoonde mr.Henri Samuel van Wickevoort
Crommelin de buitenplaats Woestduin. Geboren in 1804 trouwde hij in
1830 met jonkvrouw Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart (1809-1890).
De jongste zoon Iman is op Woestduin geboren. Henri Samuel overleed
er in 1874, waarna jonkheer Volkert Barnaart, al eigenaar van Huis te
Vogelenzang, eigenaar is geworden voor een bedrag van ƒ 71.000,-.  
Jonkheer Willem Philip Barnaart (1806-1848) en echtgenote Helena Christina Georgetta Barnaart
née Bekkers (1812-1869). Hij was een zoon van de bouwheer en beide portretten hangen in de
dagelijkse eetkamer.