Bewoners en bedrijven voor zover bekend.        index
Dammas Guldewagen
Burgemeester Haarlem
Vanaf 1761 wed. M.Guldewagen-van
Wickevoort Crommelin   
1747-1777
Uit het dagboek van Jan van den Briel (1770-1771)
Jaarverslagen en jaarboeken Vereniging Haerlem i januari 1942
De vader, overgrootvader en zelfs zijn  betovergrootvader
(Cornelis Dirks Guldewagen 1599-1663)  waren ook
burgemeester van Haarlem.
Van zijn overgrootvader, Cornelis Guldewagen (1599-1663)
is een prachtig portret gemaakt door tijd- en stadsgenoot
Frans Hals.
Damas Guldewagen 1626-1685
opa van onze Damas. (Jan de
Bray) Hij en zijn vrouw Judith
Loreijn woonde Jansstraat naast
nr 77 (huis van Verspronck)
Cornelis Guldewagen
(Frans Hals 1661)
St Bavo en grote markt van Haarlem in
1751 (Jan de Beijer)
61 [126]. Rekest van Mr Dammas Guldewagen, eigenaar van een huisje in de
Ridderstraat, om dit huisje tot stalling te mogen verbouwen
3993 Stadsbestuur van Haarlem (Stadsarchief van Haarlem)
3. Bijlagen
3.1. Bijlage 1. Specificatie van de ingekomen stukken
3.1.3. Specificatie van inventarisnummers 59-61, ingekomen stukken 1720-1727

61 [126]. Rekest van Mr Dammas Guldewagen, eigenaar van een huisje in de
Ridderstraat, om dit huisje tot stalling te mogen verbouwen
Datering:        
z.d.
Oude Orde:        
1 stuk
Organisatie: Noord-Hollands Archief
laatste wijziging 07-01-2017

61 [127]. Lijst met namen van vermoedelijk aansprekers

61 [128]. Rekest van de deken en vinders van het koekenbakkersgilde om verandering in
hun keur
Notities bij Abraham Guldewagen 1667-1728
GULDEWAGEN (Mr. Abraham) geb. 5 Julij 1667, zoon van Mr. Daman Guldewagen en van Judith Loreyn, was 17
Febr. 1693 Raad, 1695, 1696, 1704, 1704 en 1705 Schepen, 1715 en 1718 Burgemeester te Haarlem, 1798-1702
Gecommitteerde ter admiraliteit te Amsterdam, in 1712 Rentmeester van Rijnland en stierf 30 Jan. 1728. Hij was
gehuwd, eerst met Anna Margaretha de Ridder, later met Maria Dicx, weduwe van Francois Druyvestein.
GULDEWAGEN (Cornelis) zoon van Dirk Guldewagen en van Cornelia Cornelisdr., gedoopt den 11 Febr. 1599, was
in de vroedschap te Haarlem 1625, Schepen, Burgemeester 1644, Ontvanger der gemeene landsmiddelen,
Gecommitteerde ter Staten-Generaal 1659, Thesaurier, Weesmeester, Kerkmeester enz. enz. te Haarlem; huwde
Aachje van der Horn, waarbij hij elf kinderen won. Hij stierf 17 Nov. 1663.
Sinds 1711 van
Wickevoort Crommelin
Daniel Bruyninx portret van Mattheus
Willem van Valkenburg  (1718-1784)
1761
U kunt dit stuk raadplegen in de
studiezaal van Noord-Hollands Archief.
U heeft daarvoor de volgende
gegevens nodig:
Archiefnummer:3993
Inventarisnummer:7878
Magdalena ook wel Madeleine ook wel
Sophia Magdalena ook wel madelena
Boek 5313 Op de verkiezing van den wel-edelen gestrengen heere Mr.
Dammes Guldewagen, tot burgemeester der stad Haerlem : gedaen in
Herfstmaand van den jare 1751 / [door Govert Rolandus], 1751  

Titel:  

Op de verkiezing van den wel-edelen gestrengen heere Mr. Dammes
Guldewagen, tot burgemeester der stad Haerlem : gedaen in Herfstmaand
van den jare 1751  

Plaatskenmerk:  

Jansstraat Depot, 43-004689 M


Trefwoorden:  

• Gelegenheidsgedichten


• Guldewagen, Dammas (1694-1761)


• Haarlem ; burgemeesters  
Auteurs:  
• Rolandus, Govert
Uit Parenteel van Valkenburg


Mattheus Willem van Valkenburg, geb. 24, ged. ‘s-Gravenhage 26 Dec. 1718, secr. van Haarlem 1725, postmr. 1727,
vroedschap 1744, kerkmr. 1744, 1747, schepen 1745, ‘46, weesmr. 1748, ‘50, ‘61, ‘62, ‘65, ‘66, ‘74, ‘77, ‘78, thesaurier 1749,
‘50, comm. ter dagvaart 1760, ‘73, ‘81, gecomm. ter admir. van Amsterdam 1770, hoogheemraad van Rijnland 1771, vroonmr.
1776, gecomm. raad 1781, † Haarlem 2 Jan. 1784, tr. 1e. Haarlem 6 Mei 1738 Maria Guldewagen, geb. aldaar 8, ged. 12 Mei
1720, † Haarlem 18 April 1745, dr. van Mr. Dammas en Sophia Magdalena Crommelin; tr. 2e. Leiden 10 Jan. 1747 Christina
Wijnanda le Leu de Wilhem, geb. 28, ged. Haarlem 30 Aug. 1724, t (begr. Haarlem 20 Jan.) 1777, dr. van Mr. Constantqn, heer
van Drongelen, en Catharina Dicx. Uit het eerste huwelijk: 1. Cornelis Dammas Guldewagen van Valkenburg, geb. Haarlem 24
Maart, † aldaar 27 Mei 1745. Uit het tweede huwelijk: 2. Anna Maria van Valkenburg, geb. Haarlem 9, ged. 11 April 1749, 7
Leiden 26 Maart 1796, tr. Haarlem 12 Juni 1770 Mr. Josias Johan Hubrecht, geb. Leiden 20 April 1746, stadssecretaris 1784, †
aldaar bij de kruitontploffing 12 Jan. 1807, zn. van Mr. Jan en Agatha Lydia van Lanschot. 3. Constantia Catharina van
Valkenburg, geb. ‘s-Gravenhage 28, ged. 30 Juni 1754, † Haarlem 4 April 1757. Van Valkenburg. 309 4, Cornelia Paulina van
Valkenburg, geb. Haarlem 24, ged. 25 Feb. 1756, † aldaar 16 Mei 1822. 5. Cornelis van Valkenburg, geb. Haarlem 9, ged. 13
Jan, 1758, † Haarlem 1 Oct. 1761. 6. Catharina Geertruyda van Valkenburg, geb. Haarlem 7, ged. 9 April 1760, † Leiden bij de
kruitontploffing 12 Jan, 1807, tr. Haarlem 10 Mei 1781 Mr. Hieronymus van Alphen, geb. Gouda, ged. 12 Aug. 1746, procureur-
generaal voor den hove van Utrecht 1780, raad en pensionaris van Leiden 1789, raad en thesaur. gen. der Unie 1793- 1795,
letterkundige en dichter, † ‘s-Gravenhage 2 April 1803, zn. van Mr. Johannes en Wilhelmina Lucia van Alphen en wedr. van
Johanna Maria van Goens. 6, Constantijn François van Valkenburg, geb. Haarlem 12, ged. 14 Mei 1762, † aldaar 11 Mei 1763. 7.
Cornelis Constantijn, volgt VIII. VIII. Cornelis Constantijn van Valkenburg, geb. Haarlem 6, ged. 11 Jan. 1764, raad 1795 doch
bedankt], 1803, ‘04, 1816-1821, ‘24, burgem. 1816-1 43 21, wethouder 1824, dir. der posterijen 1823, † Haarlem 26 Jan. 1847,
tr. 1e. Haarlem 3 Juli 1785 Margaretha Helena Ferdinanda des H.R. Rijksbarones van Friesheim, geb. Haarlem 28 Sept., ged. 1
Oct. 1766, † h. Beekvliet, Velsen 7 Juli 1810, dr. van des H.R. Rijksbaron Johan Frederik Godfried en Emerentia Helena van
Jever; tr. 2e. Zutphen 14 Juni 1813 Charlotte Jacoba Barones van Heeckeren, geb. h. de Wierse 24, ged. Vorden 30 Nov. 1783,
† Haarlem 9 Juni 1870, dr. van Baron Ludolph, heer van de Wierse, en Margaretha Barones Schimmelpenninck van der Oye.
Cornelis Damas Guldewagen van
Valkenburg is geboren op 24 maart
1745 in Haarlem, N.h, zoon van
Mattheus Willem van Valkenburg en
Maria Guldewagen. Hij is overleden op
27 mei 1745 in Haarlem, N.h.
1243 Kwitantie voor notaris te Haarlem
van mr. Wigbold van Sypesteyn als in
huwelijk hebbende Petronella
Catharina Crommelin, ten behoeve
van Anna Petronella Gerlings, weduwe
van Jacob Crommelin, nu huisvrouw
van mr. Jacob Helmolt, wegens
ontvangst van het deel in de
nalatenschap van mr. Jacob
Crommelin en in die van Magdalena
Crommelin, weduwe van mr. Dammas
Guldewagen, toekomende aan
Petronella Catharina Crommelin, 1786
1239 Akte van acquit van Jan Jansz.
van Wickevoort Crommelin voor zijn
ooms en voogden Pieter Samuel
Crommelin, mr. Dammas Guldewagen
en mr. Nicolaas de Bye wegens het
beheer over zijn deel in de
nalatenschap van zijn ouders Jan en
Elisabeth Pannebakker, 1759
Archiefstukken 1614   Familie Van
Sypesteyn te Haarlem
1566 Verzoekschrift van mr. Dammas
Guldewagen aan de hoogheemraden
van Rijnland betreffend het verlengen
van de rasterheining langs de
hofstede Veen en Duyn onder
Aalbertsberg of Bloemendaal, concept,
met toewijzende beschikking hierop.
1737 2 stukken
1567 Verzoekschrift van mr. Dammas
Guldewagen aan gecommitteerde
raden van Holland betreffende het in
erfpacht krijgen van een stukje
duinland in de wildernis van Brederode
te Bloemendaal, groot ongeveer 200
roeden, van ouds een droogberg. z.j. 1
stuk
1568 Akte van toestemming van de
hoogheemraden van Rijnland aan mr.
Dammas Guldewagen om de
rasterheining aan de Heereweg voor
de hofstede Veen en Duijn onder
Bloemendaal te mogen verlengen.
1741 1 stuk
1569 Verzoekschrift van mr. Dammas
Guldewagen dat de twee hem
toebehorende klerenbleeklanden,
thans weiland, mogen worden ontlast
van de verponding en gelijk gesteld
mogen worden met de nabijgelegen
weilanden, concept. (na 1741) 1 stuk
1570 Verzoekschrift van mr. Dammas
Guldewagen aan de hoogheemraden
van Rijnland om toestemming tot het
afbreken van twee huisjes op de grond
van de voormalige oliemolen, concept.
1743 1 stuk
1571 Gerechtelijke verklaring, dat het
bleekveld, groot 150 roeden, op het
nieuwe cohier nr. 189, en de grote en
kleine kamp of veld, groot 300 roeden,
op het nieuwe cohier nr. 190, beide
weiland en toebehorend aan mr.
Dammas Guldewagen, in de
verponding, aangeslagen behoren te
worden voor ƒ1.10.- en ƒ3. 1746 1 stuk
1572 Notariëel testament van mr.
Dammas Guldewagen en Magdalena
Crommelin, 1751 notariëel afschrift,
1784 1 stuk
1573 Kwitantie van de rentmeester
generaal der domeinen van Holland
voor Gijsbert van Opmeer wegens het
betalen van twee jaren erfpacht voor
½ van een meertje, 1/16 van een
morgen land van de bleek en 19
roeden Nollenduynes. 1751 1 stuk
1574 Gerechtelijke akte van
overdracht na ruiling door de
gevolmachtigde van Sophia Kops,
weduwe van Willem Kops Nicolaas,
aan mr. Dammas Guldewagen als
eigenaar van de hofstede Veen en
Duyn te Aalbertsberg of Bloemendaal
van een strook land, groot 78 roeden
en 31½ vierkante voeten aldaar. 1755
1 charter
1575 Gerechtelijke akte van
overdracht na ruiling door mr. Dammas
Guldewagen aan Sophia Kops,
weduwe van Willem Kops Nicolaas, van
een strookje land, groot 80 roeden en
133½ vierkante voeten te
Aalbertsberg, afgenomen van het
achterste land van de hofstede Veen
en Duyn. 1755 1 charter
1576 Gerechtelijke akte van
overdracht door Barend Jansen als
erfgenaam van Anne Jans, weduwe
van Jan Scharpoff, zijn zuster, aan mr.
Dammas Guldewagen van een huis en
erf te Aalbertsberg op het noordeinde
van de Doornekrogt, voor ƒ550. 1758
1 charter
1577 Notariële akte, waarbij Cornelia
Fannius, vrijvrouwe van Oud Haarlem,
weduwe van mr. Anthony van Wesele,
Elbert Testart en Anna Margaretha
Fannius, echtelieden, de
voorgenomen schenking van
Magdalena Crommelin, weduwe van
mr. Dammas Guldewagen, aan mr.
Mattheus Willem van Valkenburg
bevestigen, 1761 notariëel afschrift,
1784 1 stuk
1578 Notariële akte van schenking
door Magdalena Crommelin, weduwe
van mr. Dammas Guldewagen, aan mr.
Mattheus Willem van Valkenburg van
de hofstede Veen en Duyn, 1761
notariëel afschrift, 1784 1 stuk
1579 Memorie van aangifte in de
collaterale successie wegens
schenking door Magdalena Crommelin,
weduwe van mr. Dammas
Guldewagen, aan mr. Mattheus Willem
van Valkenburg van de hofstede Veen
en Duyn, 1761 notariëel afschrift, 1784
1 stuk
1582 Akte van toestemming van de
hoogheemraden van Rijnland aan mr.
Mattheus Willem van Valkenburg om
25 bomen voor zijn hofstede Veen en
Duyn te mogen kappen, mits hij
opnieuw andere plant. 1775 1 stuk
1583 Verzoekschriften van mr.
Mattheus Willem van Valkenburg aan
de burgemeesters van Haarlem als
ambachtsheren van Tetterode,
Aalbertsberg en Vogelenzang en aan
de hoogheemraden van Rijnland om
de weg tussen de hofstede Wildhoef
en de duinen te mogen verleggen,
concepten en akten van toestemming
van deze colleges. 1775 3 stukken
1584 Voorwaarden voor openbare
verkoop van ongeveer 9 morgen
Mooleduyn te Aalbertsberg of
Bloemendaal en gerechtelijke akte van
overdracht door Gillis de Nijs Malefijt
aan mr. Willem Philip Barnaart hievan
voor ƒ750. 1780 1 stuk en 1 charter
1585 Gerechtelijke akte van
overdracht namens Cornelia Reessen,
weduwe van mr. Willem Philip
Barnaart, aan Philip Kops te
Amsterdam van de erfpacht van een
partij grond van de grafelijkheids
keuken of Moolenduyn onder
Aalbertsberg of Bloemendaal in
Brederode, groot 18 morgen en 500
roeden, belast met een erfpacht van
ƒ56.10.- 's jaars, en 9 morgen
Molleduyn aldaar, voor ƒ2400, 1782
met notariëel afschrift, 1794 1 charter
en 1 stuk
1586 Gerechtelijke akte van
overdracht namens de executeurs
testamentaire van mr. Matheus Willem
van Valkenburg aan Hermanus van
den Bosch, mede voor Willem van den
Bosch, Herman Timmer en Lammert
Sabelist, van de hofstede Veen en
Duyn onder Bloemendaal te Velsen,
met herenhuis, stalling, koetshuis,
tuinmanshuis en een partij duinen,
waarin het geboomte tot een
vinkenbaan, groot 8 morgen, voor ƒ10.
206. 1784 1 charter
1587 Akte van verkoop door Willem
van den Bosch aan Evert Lucas q.q.
van de grond van een hofstede Veen
en Duyn voor ƒ800 per morgen. 1784
1 stuk
1588 Verklaring van Gerrit van der Aa
te Haarlem betreffende de aanwijzing
van de scheiding van de gemene weg
tussen Wildhoef en Veen en Duyn.
1784 1 stuk
1589 Gerechtelijke akte, waarbij
verklaart wordt, dat de hofstede
Wildhoef aan Johanna Kops
toebehoort, 1784 notariëel afschrift,
1785 1 stuk

Mattheus Willem van Valkenburg
1718-1784   
x (1)
1738
Maria Guldewagen
1720-1745

zoon
Cornelis Damas Guldewagen van
Valkenburg
1745-1745    
x (2)
1747
Christine Wijnanda le Leu de Wilhem
1724-1777

kinderen
Anna Maria van Valkenburg
1749-1796
Catharina Geertrui van Valkenburg
1760-1807
Cornelis Constantijn van Valkenburg
1764-1847
Buitenplaats Iepenrode
In 1688 werd het door de familie Ormea voor ƒ 15.000,00 verkocht aan Hendrik Honthorn. Het vergrootte het bezit
tot ruim 25 morgen. In 1716 werd het voor ƒ 21.000,00 verkocht aan Abraham Guldewagen, die getrouwd was met
Maria Dix, die al weduwe geworden was van Franchoys Druyvesteyn. Haar enige zoon mr. François Aernoud
Druyvesteyn erfde van moeder het buiten, dat in hun tijd de naam Iepenrode kreeg. De buitenplaats was tot 34  
morgen uitgebreid.
1716 familie Honthorn
1716 – Abraham Guldewagen x Maria Dix
1738 François Aernoud Druyvesteyn
1738 – Abraham Tarelinck
Maria dideriksd. Dikx was eerder
gehuwd met Mr. Francois Druyvesteyn,
in leven Raad en schepen vann
Haarlem.

Maria Dammasdr. van Valkenburg
(geboren Crommelin-Guldewagen),
1720 - 1745
Maria Dammasdr. van Valkenburg (geboren
Crommelin-Guldewagen) is geboren op dag
maand 1720, in geboorteplaats, aan Dammas
Abrahamsz. Guldewagen en Sara
Magdalena(Madeleine/Sophia
Magdalena/Maria Magdalena)) Henrisdr.
Guldewagen (geboren van
Wickevoort-Crommelin).
Dammas is geboren op 8 december
1694, in Haarlem, Noord-Holland,
Nederland.
Sara is geboren op 21 juni 1698, in
Haarlem, Noord-Holland, Nederland.
Maria is gedoopt op dag maand 1720,
in doopplaats.
Zij had een zus: Christina Wijnanda
Dammasdr. van Valkenburg (geboren
Le Leu de Wilhelm).
Maria is overleden op dag maand
1745, op 24 jarige leeftijd in plaats van
overlijden.
Zij is begraven op dag maand 1745, in
begraafplaats.
Stukken betreffende de nalatenschap van mr. Dammas Guldewagen en Magdalena Elisabeth Crommelin, in
verband met de erfportie van Pieter Samuel van Wickevoort Crommelin; authentieke uittreksels 1779, 1745-1779
Bekijk in oorspronkelijke presentatie
Fysieke beschrijving
5 stukken
1 - 5 / 5 <<<1>>>
3260 - 17        Testament verleden voor notaris Aalst de Bruijn te Haarlem van mr. Dammas Guldewagen en
Magdalena Crommelin; authentiek uittreksel 1779, 1751        
Inhoud
I f. 85-90.

3260 - 18        Codicil verleden voor notaris Nicolaas Gallé te Haarlem van Magdalena Crommelin, weduwe van mr.
Dammas Guldewagen, waarin zij bepaalde dat hetgeen de kinderen van haar broer Jan van Wickevoort Crommelin
zouden erven, zou staan onder fidei commissair verband; authentiek uittreksel 1779, 1776        
Inhoud
I f. 117-120.

3260 - 19        Testament verleden voor notaris Aalst de Bruijn te Haarlem van Susanna de Glarges waarin zij haar
neef mr. Dammas Guldewagen en diens vrouw Magdalena Crommelin benoemt tot universele erfgenamen;
authentiek uittreksel 1779, 1745        
Inhoud
I f. 113-114.

3260 - 20        Kwitantie van de secretaris van Haarlem aan de executeurs-testamentair van de nalatenschap van
mr. Dammas Guldewagen en Magdalena Crommelin wegens betaling van de collaterale successierechten;
authentiek uittreksel 1779, 1777        
Inhoud
I f. 115-116.

3260 - 21        Akte van scheiding verleden voor notaris mr. Cornelis Baart te Haarlem van de nalatenschap van
mr. Dammas Guldewagen en Magdalena Crommelin; authentiek uittreksel, 1779        
Inhoud
I f. 91-112.
SCHIMPDICHTEN OP DE GESCHILLEN
TUSSCHEN EEN
AANTAL HAARLEMSCHE REGEERINGSLEDEN
EN DE PRINSES -
GOUVERNANTE 1757-1758.
dr. Abraham Guldewagen
geboren: 1667
overleden: 1728

lid Vroedschap van Haarlem (1693 -
1728)
=
Vader
Cornelis Castelein
Moeder
Anna Christina de Bye
Kind
Anthony Dammas Castelein
Getuigen
Dammas Guldewagen
Elizabeth Anna Crommelin

Opmerking
ouders De Hr. en Mr., Raad deezer Stad en
Vrouwe, get. Den Weled.Gestr.Hr. en Mr.,
secretaris der stadt Haarlem en de Welgebore
Vrouwe, huijsvr. van den Weled.gestr.Hr. en
Mr.Nicolaas de Bije, Raad en
Oud-Burgermeester deezer stad als
representerende de Welgeboore Vrouwe
Magdalena Crommelin huijsvr. van den
Weled.Gestr.Heer Dammas Guldewaagen
familie guldenwagen
persoon
schoonzoon
buitenplaatsen
familie wickevoort crommelin
58 [121]. Rekest van Helena Lansman,
weduwe van Caspar de Bruyn, om
samenvoeging van de aanslagen voor
de 100 penning personele lasten uit
de boedel van haar overleden zuster
Maria Lansman, weduwe van Romeyn
de Hooghe; met positieve beschikking