Bewoners en bedrijven voor zover bekend.
Johan George Escher (1894-1969)
beroep : substituut-griffier
ouders : ir. George Arnold Escher (1843-1939) Sara Adriana Gleichman (1860-1940)
huwelijk : Amsterdam, 21 september 1926 met Emilie Cornelia Marie Nemitz (1899-1976)
ouders : Friedrich Christian Nemitz (geb. 1847) Marie Louise Velder (1866-1928)
J.G. Escher. Het bezwaarde hart.
Gedichten. Bussum, N.V. Uitg. Mij
C.A.J. van Dishoeck, 1937, papieren
band, 30 pp op zwaar papier, 22 x 16
cm. Op zowel voorplaat als titelpagina
een door M.C. Escher ontworpen
houtsnede.
2.21.371Escher15In Tokio worden de gebruikelijke werkzaamheden verricht. Bovendien verschijnt een rapport overde hogedruk-waterleiding van
Yokohama.Ir. George Arnold Escher heeft het leven in Japan uitvoerig beschreven in zijn memoires 27. Hijbeschikt over een huishoudster/gezellin, O
Matsu genaamd, en de tolk Kiyama. Zijn werk is zuivertechnisch van aard; de administratie is in handen van de Japanse regering.De werkzaamheden
van de Nederlandse ingenieurs zijn een aantal malen herdacht. In 1931 werdeen standbeeld opgericht voor ir. C.J. van Doorn 28. Bij de inwijding van
het Provinciaal Museum inde vroegere school te Mikuni, werd in 1981 ir. George Arnold Escher herdacht. Ter gelegenheidhiervan heeft de Japanse
regering een delegatie van de familie Escher uitgenodigd 29.In juli 1878 wordt de terugreis naar Nederland aanvaard. De reis gaat via Hongkong,
Singapore,Java, Egypte en Italië.Terug in Nederland stelt hij zich op de hoogte van de veranderingen. Hij engageert personeel voorde Japanse
regering. Voorts verricht hij in Utrecht waarnemingen over kleuringen bij prof. Donders.Bij Koninklijk Besluit van 7 april 1879 wordt ir. George Arnold
Escher weer opgenomen in het KorpsIngenieurs van de Waterstaat. Via Maastricht en Breda komt hij terecht in Gorinchem, waar hijwordt belast met
de sectie Lek-Merwede van de aanleg van het Amsterdam-Merwedekanaal 30.In 1890 volgt de benoeming tot hoofdingenieur voor het district
Friesland en Groningen,standplaats Leeuwarden. Tot zijn taken behoren de regeling van het bodempeil in Friesland en deverbetering van de haven
van Delfzijl. Bij de verbetering van deze haven wordt, naar Fransvoorbeeld, een kaaimuur voor zeeschepen gebouwd op een puttenfundering 31.In
1903 wordt Escher benoemd tot hoofdingenieur-directeur in de directie Gelderland. Wegens hetbereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd wordt
hem per 1 juli 1908 eervol ontslag verleend.Ir. George Arnold Escher heeft diverse maatschappelijke nevenfuncties bekleed 32.Hij is tweemaal
gehuwd . Het eerst huwelijk met Charlotte Marie de Hartitzsch vond plaats in 1882.Uit dit huwelijk zijn twee zoons geboren: Edmond George
(1883-1964) en Berend George (1885-1967).Zijn eerste vrouw overlijdt in 1885.Hij hertrouwt in 1892 met Sara Adriana Gleichman. Uit dit huwelijk
worden nog drie zoonsgeboren: Johan George (1894-1969), Arnold August (1896-1925) en Maurits Cornelis (1898-1970).Ondanks de mooie carrière
werpen het vroegtijdig overlijden van zijn eerste echtgenote en hetverongelukken van zijn zoon Arnold August  een schaduw over het leven van ir.
George ArnoldEscher. Hij overlijdt hoogbejaard in 1939
JOHAN GEORGE ESCHER (1894-1969)
Johan George Escher is de oudste zoon uit het tweede huwelijk van ir. George Arnold Escher met Sara Adriana Gleichman.
Zijn eerste jaren brengt hij door in Leeuwarden. Na het gymnasium in Amersfoort meldt hij zich als vrijwilliger bij de landmacht voor een periode van twaalf jaar
Hij begint in hetzelfde jaar zijn studie rechten in Leiden. Johan George wordt in 1914 bevorderd tot reserve-korporaal, in 1916 tot reserve-sergeant.
Hij slaagt in 1917 voor het kandidaatsexamen. Hij gaat van 1 december 1919 tot 9 augustus 1924 met groot verlof. Intussen wordt hij van de infanterie
overgeplaatst naar de landweer. Op 19 juli 1926 loopt het dienstcontract af. Na het ontslag uit de militaire dienst treedt hij in het huwelijk met de onderwijzeres
Emilie Cornelia Marie Nemitz (1899-1976).
Uit het huwelijk worden twee zoons geboren: Arnold George (geb. 1931) en Johan George Balder (geb. 1935).
Johan George legt in 1937 het doctoraal-examen rechten af. Hij wordt benoemd tot substituut-griffier bij het kantongerecht en het Gerechtshof in Amsterdam.
Van mr. Johan George Escher zijn twee dichtbundels verschenen. De eerste, Het bezwaarde hart 39,dateert uit 1937.
De tweede, Oude en nieuwe gedichten 40 verschijnt vlak voor zijn dood in 1969.
kantoor1938 - 1940
J.G. Escher   advocaat procureur
AH      Adresboek Haarlem
AHB    Algemeen Handelsblad
HD      Haarlems Dagblad
HBW   Het Bloemendaalsch Weekblad
NSC    Nederlandsche staatscourant
OHC  Opregte Haarlemsche Courant
Huwelijksplechtigheid M.C Escher en Jetta Umiker. Op de foto, behalve het bruidspaar, de beide
ouderparen en de zus van Jetta.
Derde van rechts Escher's broer George (waarschijnlijk J.G. Escher). 16 juni 1924
Portret van Johan George
Esscher 1899 vierenhalf
jaar oud
Arnhemsche courant
21 09 1926
HD 18 06 1937
HBW 07 01 1938
Recensie "Het bezwaarde hart" in twee delen
HBW 28 01 1938
NSC 01 03 1938
HD 14 12 1938
HD 29 05 1940
Leidsch Dagblad
15 06 1939
Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1940
OHC 13 11 1940
Algemeen Handelsblad 29 06 1943