Bewoners en bedrijven voor zover bekend.   
Woning1878-1885
C.L.M Smissaert
Oud zeeofficier 1812 - 1897
Notities bij Marinus Adriaan Perpetuus Smissaert
overgenomen van "De Nederlandsche Leeuw", jaargang CXXVII, No.4/5

STUDENT TE HARDERWIJK (examen in de letteren tegelijk met zijn oudere broer Carel
Elias)1790-, OFFICIER DER CAVALLERIE 1794-, LAATSTELIJK RITMEESTER,
LUITENANT-JAGERMEESTER OVER STAD EN JURISDICTIE VAN AMSTERDAM EN
AMSTELLAND 1807 -, JACHTOFFICIER VAN KONING LODEWIJK NAPOLEON IN HET
DEPARTEMENT AMSTELLAND 1807 - (1808), INTENDANT 1808 EN PREFECT VAN HET
KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM 1808, WND. THESAURIER-GENERAAL 1808 EN
THESAURIER-GENERAAL 1809 VAN DE KROON, KOLONEL BIJ DE AMSTERDAMSCHE
SCHUTTERIJ 1809-, ENTREPOSEUR-PRINCIPAL VAN DE TABAK TE ZWOLLE (1812),
KOLONEL BIJ DE NATIONALE GARDE IN HET DEPARTEMENT MONDEN VAN DE IJSSEL
1813, OOST-INDISCH AMBTENAAR 1815-, RAAD VAN FINANCIËN TE BATAVIA
1816-1817, INSPECTEUR-GENERAAL DER TINMIJNEN OP BANKA EN BILLITON
1817-1818, RESIDENT TE BANKA 1818, ALDAAR VERMOORD 01 NOVEMBER 1819.
Johan Wilhelm Blanken  geboren
Emden (Koninkrijk Hannover, Dld.) 27
juni 1806 –  overleden Bloemendaal,
25 juni 1880, was een Nederlands
luitenant-generaal der artillerie en
onder meer minister van Oorlog en
Marine.(1862-1866)
HD      Haarlems Dagblad
AH      Adresboek Haarlem
JH       Jaarverslagen en  Jaarboeken Vereniging Haerlem
OHC   Opregte Haarlemsche Courant
AHB    Algemeen Handelsblad
NSC    Nederlandsche staatscourant
NvdD  Het nieuws van de dag-kleine courant
HAB    Haarlemsch Advertentieblad
TIJD    De Tijd godsdiensitg staatkundig dagblad
C.L.M. Smissaert
Rotterdamsche courant 21 07 1836
Bevorderd tot luitenant ter zee 2de klasse
OHC 26 12 1846
Dagblad van Zuid Holland en sGravenhage 31 03 1861
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche
courant 22 06 1852
Beschermheer Harmonie
Apollo
NSC 31 03 1864 in twee delen
Aandelen Nederlandsche bank
Apeldoornsche courant 11 06 1864
Middelburgse courant 26 02 1865
AHB 10 02 1865
OHC 19 12 1868
Leidsch Dagblad
02 11 1872
Vereniging "Tesselschade"
Eerste algemene vergadering
Java- bode 16 12 1872
"Vereniging Tesselschade"
NvdD 15 07 1878
NvdD 04 07 1878
Kiezersvereniging "Haarlem"
Apeldoornsche
courant 28 08 1880
Hotel Bloemink
AHB 11 08 1880
HAB 22 07 1882
HAB 26 07 1882
HAB 09 08 1882
NvdD 23 06 1885
1853 eerste Nederlandse
waterleiding. Jacob van Lennep /
Amsterdamse Duinwater
Maatschappij. Loden leidingen
voor huisinstallaties vanaf 1882.
Eerste groepswaterleiding voor
gemeenten 1911
HAB 22 08 1885
HAB 08 08 1885
TIJD 09 02 1887
HD 19 08 1897
NvdD 22 04 1913
Goudsche courant
01 05 1890
"Vereniging Tesselschade"
in 1878 ook Aussum (wed. J.F.)
07 11 1861
"Arbeid adelt" www.dbnl.org
Anna Sophia Isabella Lewe tot Aduard
21-11-1816  te Leiden 27-08-1866
Den Haag
Gelderts archief Huwelijks-acte
24 10 1845 Rozendaal
Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade"
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1872 (oprichting)  
Einddatum 1953 (opheffing)  
Levensbeschouwing neutraal  
Richtgroep
Vrouwen (algemeen)  
Leden
Vrouwen
Werkingsgebied Landelijk  
Doelstelling
art. 1 der statuten van 1 april 1872: 'Het doel der Vereeniging is de verbetering van het lot der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand, door
aanmoediging en bevordering van haren kunst- en arbeidszin.'
Activiteit
art. 1 vervolg: 'De Vereeniging zoekt vrouwelijke nijverheid en talenten te ontwikkelen en te verbeteren, en de vruchten daarvan in den handel te brengen, door
die tegen de waarde in te koopen en weder te verkoopen, door oprichting van depots of magazijnen, door het houden van tentoonstellingen-bazars of op
andere wijze.'
De 'werksters' zouden anoniem blijven in tegenstelling tot die van "Arbeid Adelt".
Afscheiding van
De Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt", waarmee Tesselschade in 1953 weer fuseerde.
Oprichters
oprichtingsbesluit (nieuwe statuten) op 8 april getekend door: M.A. Hoffmann, presidente, Jeltje de Bosch Kemper, vice-presidente,
W. Smissaert-Blanken,
penningmeesteres
, P.J. Haverkorn van Rijsewijk-van Delden, J. Hingst-Huidekoper, J. Henriette-Nachenius en L.F. Wijnaendts, secretares.
Hotel Bloemink. Hal
Hotel Bloemink. Apeldoorn
NSC 03 10 1862 in twee delen
Aandelen Algemene
Verzekering-maatschappij Securitas op
naam minderjarige zoon Otto
OHC 29 08 1866
Ze was toen 49 jaar
NvdD 09 02 1886
Op enkele plaatsen in Mijn ezeltje en ik* wordt  Marie van Bosse (alleen met initialen) vermeld, steeds in positieve zin. Men verneemt, hoe zij Betsy Perk troostte en steunde (PME, 197-198 en 204) en hoe gaarne deze haar tot
secretaresse had willen hebben, maar dat zij in haar weifelmoedigheid onder druk was gezet door de voortvarende Louise F. Wijnaendts om aan deze de functie af te staan. In verband met Marie van Bosse wordt ook de
penningmeesteres W. Smissaert-Blanken, eveneens een ministersdochter, genoemd. Zij had abusievelijk ‘mej. M.P.v.B. uitgenoodigd lid te worden van het reeds voltallige Hoofdbestuur in plaats van haar voor te stellen zich
aan 't hoofd te plaatsen van de afd. 's Hage’ (PME, 199). Daardoor kon het wederom de schijn krijgen, of Betsy Perk haar niet in het hoofdbestuur van ‘Arbeid adelt’ naast zich had willen hebben. Ernstiger is Betsy Perks
beschuldiging, dat mevr. Smissaert haar woorden verdraaid heeft overgebracht aan Marie van Bosse. Deze had, om Betsy uit de nood te helpen, haar vader gevraagd een vergaderreglement voor ‘Arbeid adelt’ op te stellen.
Dit kon echter niet in alles voorzien. ‘Op grond daarvan zei ik, als ter loops, aan mevr. S., van de vergadering sprekend: “'t reglement was maar een half”. 't Behoeft niet gezegd te worden, dat mej. van B., die het destijds èn
met mij èn met de zaak zoo goed meende en haar vader zeer vereerde, zich onuitsprekelijk gegriefd gevoelde om de beleediging, die ik dien vader aandeed, toen mevr. S. haar verzekerde dat ik haar beschuldigde mij een
valsch reglement gegeven te hebben.’ (PME, 202) Lang is Marie van Bosse niet in ‘Arbeid adelt’ gebleven. Na een bestuurlijk conflict met Betsy Perk trad zij in maart 1872 af met nog drie anderen, die overliepen naar de
concurrerende vrouwenvereniging ‘Tesselschade’. Marie van Bosse trok zich echter geheel terug, volgens Betsy Perk ‘niet in staat tot zooveel verraad’ (PME, 204).
De verwarde gebeurtenissen in ‘Arbeid adelt’ boden en bieden ruim stof tot allerlei interpretaties, misverstanden en verdenkingen. Voer voor psychologen!
Over de afscheiding "Tesselschade" van "Arbeid adelt" en de rol van W. Smissaert-Blanken
* Mijn ezeltje en ik* werd geschreven door Betsy Perk 1874
Vredegerecht Haarlem, 31 10 1825 akte nummer 077 en 083
Regeling gegrafenis, boedel en nalatenschap en voogdij minderjarige kinderen  na overlijden
Vrouwe Maria Feitema,
kruisstraat wijk 5-811
weduwe van Marinus Adriaan Perpetuus Smissaert, inspecteur generaal der tinmijnen, Banka
(Ned Indië)
Van moeders-zijde treedt onder meer op Jan Pieter van Wickevoort Crommelin, lid van de Eerste
kamer der Staten-generaal, wonende te Berkenrode, neef.
Hendrik Anne Constantijn Smissaert    20 jaar
Anna Agneta Smissaert   19 jaar
Willem Jacob Elias Smissaert    17 jaar
Louise Smissaert    16 jaar
Charles Lucien Marin Smissaert    12 jaar
Aanwezig bij de dode  was behuwd zuster Isabella Maria Smissaert. Kinderen waren niet
aanwezig vandaar dat alles van enig waarde werd verzegeld.
AH 01 09 1865 wijk 5-812
Carte de visite
Utrecht tussen
1860-1920
Smissaert (ook: Smissaert van de Haere) is een uit Antwerpen afkomstig geslacht
waarvan leden sinds
1821 tot de Nederlandse adel behoren.
Geschiedenis
De stamreeks begint met Gilles Smissaert die koopman in
juwelen te Antwerpen was en bij de Spaanse furie in 1576
werd vermoord. Bij Koninklijk Besluit van 9 januari 1821
werd een nazaat verheven in de Nederlandse adel;
verheffingen van andere leden van het geslacht zouden nog
volgen tot 13 februari 1921. De familie bewoonde enige
decennia huis De Haere in Olst
Wybrand Hendriks, Portret van Jacob
Feitama (1726-1797) en zijn
echtgenote Elisabeth de Haan
(1735-1800), 1790
Detailgegevens
Op dit portret is een ouder echtpaar te
zien: Jacob Feitama (64 jaar) en
Elisabeth de Haan (55 jaar oud).
Hendriks plaatste het echtpaar in een
salon met een geschilderd behangsel,
een gebloemd tapijt en elegante
meubels. Links stond oorspronkelijk
Maria, een van hun dochters. Toen zij
tegen de zin van haar ouders in het
huwelijk trad met een officier, werd ze
overschilderd.
Vermoedelijk overgegaan op de familie
Smissaert via Maria Feitama, die in
1799 trouwde met Marinus A.P.
Smissaert; Frans A.E.L. Smissaert,
Laren, 1937; verworven, 1937
Wybrand Hendriks
‘Portret van Jacob Feitama en zijn
echtgenote Elisabeth de Haan’ (1790),
Mauritshuis

Veel oneleganter kun je jezelf niet
laten afbeelden. En waarom doe je dat
dan? Elisabeth Feitama kijkt er ook zo
misnoegd bij, terwijl zij en haar man
toch goede zaken deden in de
stoffenhandel. Of zou ze wijdbeens
zitten om haar dure rok te showen?

Het schilderij wordt nog merkwaardiger
als bij een röntgenopname een
spookachtige derde persoon
verschijnt, vermoedelijk de jongste
dochter, Maria. Nee, die zat niet aan
de voeten van haar moeder – wat haar
moeders pose zou verklaren – ze
stond links achter haar moeders stoel.

Om je eigen dochter te laten
verwijderen, moet je wel heel pissig
zijn. De zonde die Maria Feitama
beging was dat zij tegen de wil van
haar doops­gezinde ouders trouwde
met een flamboyante legerofficier.

Maria Feitama, die ook nog hofdame
was van de eerste Nederlandse
koningin, Hortense de Beauharnais,
erfde dit schilderij van haar verzuurde
ouders. Ze liet het niet eens
vernietigen.
FD. 31 12 2015
Buitenplaats Oosterhout Haarlem - Oosterhoutlaan 19

Zijn weduwe Anna Wolters veilt de buitenplaats in 1773. Deze wordt gekocht door Jacob Feitama
Willemszoon, koopman in katoen en lijnwaad evenals keurmeester van de hop. Hij paste de landschapsstijl
toe in zijn tuin met huidige slingervijver in het Haarlemmerhoutpark. Na het overlijden van Jacob in 1797 bleef
het huis nog tot 1803 in de familie.

Op 3 juni 1803 verkoopt schoonzoon Marinus Adrianus Perpetuus Smissaert (ritmeester en
inspecteur-generaal van de tinmijnen op Banka en Billiton) de buitenplaats voor 30.250 gulden aan Marcus
Broen Marcelluszoon te Amsterdam, samen met 2 morgen weiland buiten de omheining tot aan het Spaarne.
De buitenplaats bleef lang in eigendom van de familie Broen.
De Nederlandsche Leeuw
1887
Johan Wilhelm Blanken was 29 Nov. 1838 te Deventer gehuwd met Anna Paulina
Yssel de Schepper, aldaar geboren 21 April 1817, die hem 20 September 1839
een dochter schonk, Wilhelmina Henriëtte, gehuwd geweest met jhr. A. Smissaert.

Na overlijden zijner echtgenoote, 31 Jan. 1842 te Nijmegen, hertrouwde de
kapitein Blanken 7 Mei 1847 met Antonia Catharina Schimmelpenninck, uit welk
huwelijk vier kinderen, Gerard, geb. 1 April 1848, thans gepensionneerd majoor
der infanterie, gehuwd met Emmerentia Grobbee; Machteld Aleida, geb. 21 Mei
1850, gehuwd geweest met Johan A. Matthes; Antonia Catharina Anna Paulina,
geb. 23 October 1853, gehuwd geweest met den luit.-gen. komm. van het N.-I.
leger A.R.W. Gey van Pittius; en Willem geb. 28 Nov. 1855, overl. op 30 Nov.
1883 te Port-Said, zijnde tweede-luitenant bij het N.-I. leger.
1872
Maria Smissaert van de Haere,
geboren te Olst 05 09 1850
overleden  te Stompwijk 28 03 1851
7 maanden oud
(historisch Centrum Overijssel)
Huwelijk Otto Adraan, 21 jaar en
1 Jkvr. Cecile de Cock, 22 jaar
05 05 1870 den Haag
2 1894 Maria Louisa Crommelin,
1849-1925 dochter van Louise
Smissaert (zus van CLM) en
Gulian Cornelis Crommelin.
kinderen uit huwelijk 1
Lucien Smissaert, geboren te ´s
Gravenhage, 5 maanden oud,
wonende te Leiden, Rapenburg,
overleden aldaar 04 01 1877
Charles Smissaert geboren 1875
orchideën kweeker
Tijdschrift uitgegeven door de
Nederlandsche  Maatschappij
ter Bevordering van Nijverheid
1877 en 1881
1881 Verslag over het museum van
kunstnijverheid, Haarlem juli 1881
Overledene
Antonia Catharina Schimmelpenninck
Geboorteplaats Deventer
Leeftijd 78
Vader Gerrit Schimmelpenninck
Moeder Antonia Catharina
Schimmelpenninck
Weduwe Johan Wilhelm Blanken
Datum 19-02-1898 Haarlem Florapark 6
Pauline Blanken
Anna Agneta Smissaert 1806-1865
Pendant met J.C. Temminck Leiden
1837
Volwassen kinderen:
Elisabeth Lucia, geboren 15-03-1800, gedoopt Amsterdam Nieuwe Kerk 04-08-1801
Joan Carel, geboren 29-06-1801, gedoopt Amsterdam Zuiderkerk 08-07-1801, tr. Pauline Dorothée
van Eijs
Jacob Willem Hendrik, geboren 21-11-1802, gedoopt Amsterdam Westerkerk 17-12-1802, tr. 1835
Alida Maria Catharina Klein
Otto Adriaan Smissaert
geboren te Olst 19 08 1848
overleden te Brummen 07 01 1926
Pierre Gustave Voûte kocht de Haere in 1868 op
een openbare verkoop. Twee decennia daarvoor
was de
familie Smissaert eigenaar geweest. Deze had een
groot deel van het formele park in landschapsstijl
laten omvormen. Twee jaar na het overlijden van
de weduwe Smissaert kwam de Haere onder de
hamer. De verkoopcatalogus gaf destijds de
volgende
omschrijving:
Dit landgoed, parksgewijze aangelegd met
talrijke zware opgaande eiken- en beukenboomen,
aangename en schaduwrijke
wandelingen met geaccidenteerd terrein,
doorsneden door waterpartijen, bestaat verder
uit een elegant gebouwd heerenhuis met
torens, geheel door grachten omringd....
Het goed bestond verder uit een ruim geplafonneerd
koetshuis met annexe ruime billartkamer en een
portierswoning
in zwitserschen stijl. Ook de banken in
de kerk en het mederecht om de predikant in Olst
te mogen aanstellen behoorden tot de bezitting
Ruim twee eeuwen later werd dat kasteel
ingrijpend verbouwd en kreeg het zijn huidige
vorm. Die verbouwing gebeurde door Jan van
Suchtelen, een kapitein in het leger.
De eeuwen daarvoor was het huis in handen
geweest van niet al te kapitaalkrachtige
families en misschien was De Haere wel
aan een opknapbeurt toe. In ieder geval werd
het nu flink onder handen genomen. Een
zoon van Jan werd burgemeester van
Deventer en bij zo`n functie hoorde een eigen
kasteel als een passend onderkomen. De
burgemeester bezat echter nog enkele
kapitale huizen en daarom besloot hij in
1840 De Haere te verkopen. Het huis met
twaalf kamers en `opvallend detail` vergulde
spiegels in de grote en kleine zaal werd
gekocht door Charles Smissaert, een
marineman. Om het huis lag toen al een
groot park met schaduwrijke bomen en
aangename wandelpaden.
Smissaert moest het huis na de dood van
zijn vrouw weer verkopen en tot 1962 kende
het huis verschillende eigenaren. Toen werd
het gekocht door de gemeente Deventer, die
het in beheer gaf aan de Verenigde
Gestichten. (bron: dag van het kasteel)
Marinus Adriaan Perpetuus Smissaert, geb. Utrecht 11-11-1773, ritmeester cav., prefect van het paleis en
thesaurier-generaal der Kroon 1809, resident van Banka, vermoord op Banka 1-11-1819, tr. Amsterdam
24-3-1799 Maria Feitama, geb. ald. 2-1-1774, dame du palais van Koningin Hortense, overl. Haarlem
16-10-1825, dr. van Jacob Feitama en Elisabeth de Haan.
Gezin van Maria Feitama
Zij is getrouwd met Marinus Adriaan Perpetuus
Smissaert op 24 maart 1799 te Amsterdam, zij was
toen 25 jaar oud.

Kind(eren):

Elisabeth Lucia Smissaert  1800-1880
Johan Karel Smissaert  1801-1834
Jacob Willem Hendrik Smissaert  1802-1874
Hendrik Anne Constantijn Smissaert  1805-1863
Anna Agnes Smissaert  1806-1865
Willem Jacob Elias Smissaert  1808-1880
Louise Smissaert  1809-1871
Karel Lucien Maria Jonkheer Smissaert  1812-1897
Jacob Feitama
Datum van Geboorte        12 november 1726
(70)
Plaats van geboorte:        Amsterdam,
Noord-Holland, Nederland
Overlijden:        21 maart 1797 (70)
Naaste familie:        
Zoon van Willem Feitama en Margaretha de
Haan
Echtgenoot van Elisabeth de Haan
Vader van Maria Feitama
Broer van Margaretha Feitama en Elisabeth
Feitama
Bruidegom  Dirk Rijnhard Bernhard van Lijnden , 28  
, substituut-griffier bij de arrondissementsrechtbank
te Dordrecht  
Vader van de bruidegom  Edward van Lijnden  ,
particulier  
Moeder van de bruidegom  Susanna Geertruida
Wilhelmina Lewe tot Aduard  , -  
Bruid  Wendela Catharina Maria Boreel , 25  ,
particuliere  
Vader van de bruid  Jacob Boreel  , kamerheer van
de Koning  
Moeder van de bruid  Catharina Maria Ulrica Dedel  
, -  
Getuige  Willem Jan d' Ablaing van Giessenburg ,
63  , kamerheer van de Koning  
Getuige  Daniel Theodore Gevers van Endegeest ,
82  , particulier  
Getuige  Karel Theodoor van Lijnden , 62  ,
kamerheer van de Koning in buitengewone dienst  
Getuige  Charles Lucien Marin Smissaert , 63  , oud
zeeofficier  

Plaats  's-Gravenhage  
Huwelijksdatum  22-06-1876  
Aangever  Philip van Bommel , 31 jaar , -  
Overledene  Charles Luciën Marin Smissaert , 84
jaar , -  
echtgenoo/te van   Wilhelmine Henriette Blanken    
Vader  Marinus Perpetuus Smissaert    
Moeder  Louise Feijtama    
echtgenoo/te van   Anna Sophia Isabella Lewe tot
Aduard    
echtgenoo/te van       
Aangever  Engelbertus Heilbron , 53 jaar , -  

Plaats  's-Gravenhage  
Datum overlijden  16-08-1897   
Ferfinand en Johanna: dubbelbiografie
van schtijver F. Bordewijk en componiste J. Bordewijk-Roepman. Elly
Kamp.
periode Nassau Zuilensteinstraat 1900-1904
Jan Carel  Smissaert  
Prefix Mr.  
Born 11 Jun 1744  Rhenen
Gender Male  Died 4 Aug 1808  Amsterdam, NH,  
Lucia Gerarda Roos,   b. 24 Mar 1752, Rotterdam, ZH, NL Find all individuals with events at this location,   d. Yes, date unknown  
Married 23 Apr 1770  Utrecht, Ut, NL Find all individuals with events at this location  
Children  
+ 1. Marinus Adriaan Perpetuus Smissaert,   b. 11 Nov 1773, Utrecht, Ut, NL Find all individuals with events at this location,   d. 1 Nov 1819, Banka Find all
individuals with events at this location  (Age 45 years)
2. Jhr. Hendrik Balthasar Smissaert,   b. 28 Jun 1775, Utrecht, Ut, NL Find all individuals with events at this location,   d. Yes, date unknown
3. Elisabeth Maria Smissaert,   b. 7 Jan 1777, Utrecht, Ut, NL Find all individuals with events at this location,   d. Yes, date unknown
4. Anna Agneta Smissaert,   b. 20 Mar 1785, Utrecht, Ut, NL Find all individuals with events at this location,   d. Yes, date unknown
5. Geertruid Cornelia Smissaert,   b. 29 Oct 1787, Amsterdam, NH, NL Find all individuals with events at this location,   d. 14 Sep 1830, Jutphaas Find all
individuals with events at this location  (Age 42 years)
Heerlijkheid Lieshout
1786 - 1796        Douairière Anna van Hogendorp, geboren Bout van
Lieshout
(1722 - 1796)        Zuster en enige erfgename van Adriaan Bout
1796 - 1842        Erven Bout        In 1842 verkochten de erfgenamen
jonkvrouwe Anna Smissaert-Lewe van Aduard (1816-1866) en Susanna
barones van Lijnden-Lewe tot Aduard (1818-1866) de heerlijke rechten die
zij in Lieshout bezaten aan Albert Bots
Huwelijk op 22 juni 1876 te 's-Gravenhage
=
Vader van de bruidegom
Edward van Lijnden, particulier van beroep
Moeder van de bruidegom
Susanna Geertruida Wilhelmina Lewe tot Aduard (zus van Anna Sophia Isabella)
=
Bruidegom
Dirk Rijnhard Bernhard Baron van Lijnden, 28 jaar oud, substituut-griffier bij de
arrondissementsrechtbank te Dordrecht van beroep
Bruid
Jonkvrouwe Wendela Catharina Maria Boreel, 25 jaar oud, particuliere van beroep
=
Vader van de bruid
Jacob Boreel, kamerheer van de Koning van beroep
Moeder van de bruid
Catharina Maria Ulrica Dedel
Getuigen
Willem Jan d'Ablaing van Giessenburg, 63 jaar oud, kamerheer van de Koning van beroep
Daniel Theodore Gevers van Endegeest, 82 jaar oud, particulier van beroep
Karel Theodoor van Lijnden, 62 jaar oud, kamerheer van de Koning in buitengewone dienst van beroep
Charles Lucien Marin Smissaert, 63 jaar oud, oud zeeofficier van beroep
Huwelijk op 28 augustus 1812 te
Leiden
=
Vader van de bruidegom
Otto Lewe van Aduand
Moeder van de bruidegom
Anna Isabella van Swinderen
=
Bruidegom
Berend Lewe, geboren te Groningen,
25 jaar oud, doctor in de Rechten van
beroep
Bruid
Susanna Tak, geboren te Middelburg,
21 jaar oud, zelfstandige van beroep
=
Vader van de bruid
Abraham Tak
Moeder van de bruid
Clara le Poole
Militieregisters in 1832 te Leiden
=
Vader
Berend Lewe tot Aduard
Moeder
Susanna Tak
Loteling
Otto Adriaan Lewe tot Aduard,
geboren op 18 juni 1813 te Leiden,
wonende te Leiden, student rechten
van beroep

Opmerking
Zie ook invnr. 2270 nr. 6
Advies mc + vrijgesteld: tot
dienstneming aangewezen
Geboorte op 30 maart 1818 te Leiden
=
Vader
Berend Lewe, vrederechter van het 3
canton Leijden van beroep
Moeder
Susanna Tak
Kind
Susanna Geertruida Wilhelmina Lewe,
geboren op 30 maart 1818 te Leiden,
wonende te Nieuwen Rijn, wijk 4
Geboorte op 28 september 1814 te
Leiden
=
Vader
Berend Lewe, fungerend vrederechter
van beroep
Moeder
Suzanna Tak
Kind
Clara Lewe, geboren op 28 september
1814 te Leiden, wonende te
Hogewoerd, wijk 3
Geboorte op 13 oktober 1819 te
Leiden
=
Vader
Berend Lewe, vrederegter van het
canton Leijden No 3 van beroep
Moeder
Suzanna Tak
Kind
Klara Lewe, geboren op 13 oktober
1819 te Leiden, wonende te Leiden,
Nieuwen Rhijn, Wijk 7
Huwelijk op 24 oktober 1845 te
Rozendaal
=
Vader van de bruidegom
Marin Adrien Perpetuel Smissaert,
zonder beroep
Moeder van de bruidegom
Marie Feitema, zonder beroep
=
Bruidegom
Charles Lucien Marin Smissaert, 32
jaar oud, militair van beroep
Bruid
Anna Sophia Isabella Lewe tot Aduard,
28 jaar oud, zonder beroep
=
Vader van de bruid
Berend Lewe tot Aduard, zonder
beroep
Moeder van de bruid
Susanna Tak, zonder beroep
Overlijden op 15 november 1866 te
Utrecht, provincie Utrecht
=
Vader
Berend Lewe tot Aduard
Moeder
Susanna Fuk
Overledene (vrouwelijk)
Susanna Geertruida Wilhelmina Lewe
tot Aduard, 48 jaar oud
Partner
Eduard van Lijnden
Overlijden op 10 april 1818 te Leiden
=
Vader
Berend Lewe
Moeder
Suzanna Tak
Overledene
Clara Suzanna Lewe, geboren te
Leijden, drie en half jaar oud, wonende
te Nieuwen Rijn, wijk 7 no 67
Overlijden op 28 juni 1827 te Leiden
=
Vader
Berend Lewe van Aduard
Moeder
Susanna Pak
Overledene
Clara Lewe, geboren te Leijden, circa
8 jaar oud, wonende te Leijden, aan
den Rhijn Wijk 7 no. 56
Naam Lewe tot Aduard, Otto Adriaan
GeslachtM GeboortetitelJonkheer
Academische titelmr. Geboren Leiden
1813-06-18 Overleden Pisa
1836-04-19 FunctieStudent Noorthey
te Veur.
Opmerking portret ENIGE BROER VAN MEVR.V.LYNDEN-LEWE;IDEN-
TIFICATIE D.M.V.AFB.INJUBILEUMBOEK(100-
J.BESTAAN)NOORTHEY 1820-1920.100-JARIG
BEST.GENOOTSCH.NOORTHEIJ TE VEUR
1820-1920,NR.38(AFB.).VOOROVER GEK.DONKER HAAR;ZWARTE
HALSDOEK;LICHT VEST.
1.1. Smissaert, Charles Lucien Marin.
1.2. 1812 (Zwolle, 4 december) - 1897 (Den Haag, 16 augustus).
1.3. Zeeofficier (luitenant ter zee 1e klasse, 1846 eervol ontslag); heer van Haere, vanaf 1887 jonkheer.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek A IV 1-484.
2.2. 24 x 18,5; 123 p.
2.3. Aanteekeningen gehouden op eene reize naar de Oost-Zee en Kanaal aan boord Z.M. schip Zeeuw a 84
stukken onder kommando van den kapitein ter zee J.C. Rijk door C.L.M. Smissaert van mei tot october 1834.
2.4. NL.
3.1. Reisherinneringen.
3.2. 'tot myne eigene herinnering en genoegen' en tot het genoegen van eventuele lezers
3.3. Ca. 1880.
4.1. 1834 (mei) - 1834 (oktober).
4.2. Herinneringen aan de reis die de auteur maakte aan boord van de 'Zeeuw'. Het betreft één van de reizen die
prins Hendrik de Zeevaarder maakte, 'voornamelijk tot instructie'. Smissaert richt zich regelmatig tot zijn publiek en
geeft veel details over het leven aan boord, filosofeert over het zeemansleven en beschrijft de bezoeken aan de
wal (o.m. Cronstad, St. Petersburg). Gevolgd door 'Lijst der mij bekende oorlogsschepen [...] van de Russische
vloot [...] te Cronstadt' en 'Waarnemingen van de Thermometer & Barometer'.
6. Zie over dezelfde reis: Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam: W.L.H. Brocx, Korte aantekeningen ( A IV
1 660.

www.egodocument.net