Lieve Jan,

Deze is eenvoudig om te melden dat den 11 februarij aanstaan
de alhier een Casino zal zijn, dat daarop alle 3 de meisjes zijn
gevraagd en ook gaan Cateau met de Jonge Mevrouw van Reede
en Ant en Mietje met den heer van Reede en mevrouw Prins,
dat de heer van Reede vernomen gebbende dat gij binnen
kort hier zoude komen mij verzocht heeft u ook voor zijne
rekening op dat Casino te inviteren. Kunt gij nu tegen die
tijd komen dan kunt gij er gebruik van maken, en welligt
van het tweede dat een viertien dagen later zal zijn, dat konde
gij dan welligt in den retour van Haarlem waarnemen.
Wij zijn allen wel, ik hoest nog steeds veel, Keetje is hetzelfde,
en gerrit de koetsier van van Lennep niet beter en altoos in
eenen zeer zorgelijken toestand. adieu in groote haast
papa CAvanSijpesteijn
Rotterdam 19 januaij 1840           

envelop:
Hoogwelgeboren heer
J.W. Jonkheer van Sijpestijn
luitenant van de genie te
Nijmegen
Franco
Bij tekening Buonnaparte Marach....
bovenin in potlood vader en moeder

Lieve Jan,

Ik zend uw hiernevens drie kistjes cigaren die ik van Modera
ontvangen heb en die zijn zwager de Vries heeft medegebragt van
Curaçao ieder bevat 500 stuks, de prijs is F 12.- per 1000. dus hebt
gij hiervoor F 18.- twee kistjs zijn met bruine en een met geele
cigaren, zoo als buitenop gemerkt staat. voor Jaap heb ik er twee
doch beide bruine, ik heb het best gedacht u de geele te sturen daar
gij sterker rooker zijt dan Jaap en ik niet meer dan dat eene
kistje daaarvan konde krijgen, ook niet meer van de bruine.
de Moderas maken u veel complimenten zij gaan voor hare gezond
heid in de stad wonen, hetgeen voor de meisjes een groot verlies
zal zijn. Oom Ruijsch is veel minder wel geweest doch is nu weer
wat beter, zijne situatie is en blijft echter zeer inquitant.  zij  groeten
alle u van de werf. Zondag aanstaande / overmorgen/ ga ik voor
eenige tijd naar Haarlem omdan met de meisjes naar hier terug
te komen. Ik blijf altijd nog hoesten, doch minder. De tijdingen
vaan Keetje blijven al hetzelfden en daaardoor ben ik steeds in eene
ongelukkige onzekerheid. Nieuws van hier kan ik niet melden,
en daar ik hier zeer druk heb voor mijn vertrek zal ik deze eindigen,
u in gedachten omhelsende. adieu geloof nog steeds uwzeerliefhebben
de papa CAvanSijpesteijn

Rotterdam 18 october 1839
Envelop:

Deze drie kistjes
met cigaren
gemerkt S.N.1 N.2 en N3 te bezorgen
aan den hoogwelgeboren heer
jonkheer J.W. van Sijpesteijn
luitennt van de genie in garnisoen
te
NIJMEGEN

Verzonden den 19 october
1839 per stoomboot
van de Maatschappij
Lieve Jan,

Eergisteren ben ik met de 3 meisjes in gezondheid te Rotterdam
terug gekeerd en alhier komende vond ik oom Ruijsch in eene
aller zorgelijkste omstandigheid zoo dat de docter voorzag
dat zijn leven slechts 24 uren zoude kunnen duren, daat dan
ook het geval is geweest want gisteren avond ten negen
uren is zijn ed. overleden. hij heeft niets gesouffeerd en is
zeer zacht uitgegaan, is tot het laatste toe present gebleven
en heeft alle beschikkingen kunnen maken. ik schrijf u
deze aan het sterfhuis en heb geen tijd u lang te schrijven, maar
ik wilde toch u deze droevige tijding dadelijk mededeelen.
Keetje heb ik in dezelfden situatie verlaten, niet beter en ook
niet erger. de overige van de famille zijn allen wel, de meisjes
groeten u hartelijk. Ik bedank u voor uwe brief, het deed
mij genoegen te vernemen dat de cigaren u goed bevallen
de prijs is F18.- voor de drie kistjes. de bril was F3.40.-
ik meen dat ik er u tot F4.- of F5.- geld bij gegeven heb.
Nu adieu waarde vriend, ik noem mij als altijd uw liefhebbende
papa CvanSijpestijn

Rotterdam 15 nov. 1839.
Twee woorden, lieve jan, om u te verzoeken mij zoo spoedig moge
lijk het koffertje dat ik te leen gehad heb voor u, terug te zenden.
daar de geen die het mij gegeven heeft er om verlegen is.
Cateau en Ant groeten u, mijne vrouw komt morgen met mietje
t'huis, alles is wel hier en te Haarlem, maar ik hoest altijd nog
veel. Ik verzoek veele complimenten aan de famille te Geetruiden
berg en bedank hun zeer voor hunne brieven. adieu, in groote
haast. eerstdaags schrijf ik u langer over een en ander.
Tav. CAvanSijpesteijn

10junij 1840
adresseer de koffer sj.v.p. aan het zeekantoor.

envelop:
Monsieur J.W. van Sijpesteijn
lieutenant de génie
Geertruidenberg
franco
Haarlem 20 februari  (op envelop 20 02 1832)

Lieve jantje gij zult wel denken ik u geheel vergeet want
hebben we in lang niet gechreven maar lieve jongen
ik ben zeer verkouwen geweest en tante philipnà ook
maar wij zijn bijden nu weer volmaakt wel. vergeeft
mij dus mijn stilzwijgendheijd Zaterdag werden wij
zeer aangenaam verrast met de komst van uw
vader met de lieve ascanius die er zeer goet
uitzag: ze zijn maandag weer vertrokken de
famille waaren al zeer wel; vinden het naar ik
hun zoo wijnig zie; wat is dat naar die doodt van
die lieve jennij vinden het heel naar voor
uw oome en gitije (?)   zij was zoo een lieve meijs
en leefde nu heel vrolijk met elkaar: is  a..a..   er niet
naar over; want was zoo bij haar geweest de lieve
ceetje weet er ook veel van. ik wenste ik wat nieuws om
u te melden maar er ...... zig niets op: uw attentie
waardig maar wilde niet langer wagten om
u te schrijven veel complimenten van tante philie
en van oome en tante van oijen die met verlof

is vertrekt maandag met heer als ook oome Barnaart
en henrij: ik wenste zij alle voor goedt tuijs waaren
ik kan u geen goet berigt geeven van de goede tante
kootje ze is altijd nog naar gij kunt begrijpen
mij zulks zeer naar maakt;
lieve kindt ik schaam mij u zulk een slegt brief
te schrijven maar o... maar grootmoes wordt ouwt
omhelse u hartelijk en zijt verzekert van een opregte
genegenheijd van
uw liefhebbende grootmoes
Druijvesteijn
Lieve beste Jan, gij hebt wel reden om wat boos op mij te worden dat ik
zo lang uitgesteld heb om u te antwoorden op u lieve brief die mij een zeer
groot genoegen gedaan heeft schrijft mijn stilzwijgen niet toe beste
jongen aan onverschilligheid, dat is het geval geenzints daar houw ik te
veel van u maarverscheidene bezigheden hebben mij in het beginnen
belet, en zo als het dan ordinaar  gaat steld men het al van den eenen
dag tot den anderen uit, het geen mij hartelijk lief was uit uw brief
te verneemen dat wij het genoegen zullen hebben, als gij het schikken
kunt om hier te koomen, en dubbelt aangenaam dat gij u intrek bij
mij zult neemen. van dat voorecht ben ik lang verstoken geweest en wel
door droevige omstandigheden die zulks beletten, toen gij ons verliet konden
wij geen hoop meer voeden dat gij u lieve zuster weder zoude zien, en wij  vermogten
ook niet om na haar langer leven te wenschen daar de soufanees hoe langer hoe
meer toenamen, en zij is gelukkig en haar nagedagtenis zal bij ons niet worden
uitgewischt, maar ik wil niet langer over zo een treurig geval uwe aandoeningen
op wekken. om u wat bijzonders te melden, en dat u intentie waardig is
kan ik niet, veel bijzonders bij mijn weeten valt hier niet voor, behalve van
bij onse famille gaan wij niet uit, buiten het concert dat alle weeken is en om de
veertien daagen met daames is zijn er voor als nog geen publiekspartijen
evenwel hoor ik dat men bezig is om een cassino te formeeren, maar hoe het
er door te krijgen begrijp ik niet daar er te wijnig jonge dansende dames zijn
en met de heeren is het ook niet brillant enfin ze moeten het maar beproeven
gij zult gehoord hebben dat u oom en tante Barnaard hun zilvere bruiloft
gevierd hebben, en dat zij mij ook de eer aangedaan hebben om mij te verzoeke en
wat zegt gij er wel van dat ik er geweest ben, het was een diné dat niet voor
de poes was en bestond alleen uit de kinderen, broeders en zusters willem
Barnaard met zijn vrouw waarom er voor overgekomen, u oom jan Druijvesteijn
zat naaast de bruid dan mijn perzoon en naast mij u goede oom kees die beste man
was zeer in zijn nopjes wij hadden hrt zaamen vrij druk het deed mij plaisier van naast
hem te zitten op het dessert kwam al beeldig musiek van de k...siers het
geheelen huis was versierd met vlaggen dat de boojen zeer lief gearrangeerd
hadden, het bruidje zag er alderliefst uit, de bruijdegom was ook zeer in zijn nopjes
het was in het geheel een lieve partij en niet stijf, de kinderen hebben
gezaamentlijk een zilvere beeker aab hunnen ouders gegeven die
charmant mooij is van binnen verguld en eeb lief fatzoen, mogelijk
zijt gij van dit alles al ondericht, van Lennep heeft een heele vertimmering
aan zijn huis gedaan en volgens mijn idée het zeer verbetert, ik ben benieuwt
uw gedagten erover te hooren als gij hier komt, en wanneer u zulks
schikt, zo word gij met open armen ontvangen altoos zult gij welkom bij hun
zijn, en altoos hebben wij plaats om mijn lieve jan te ontvangen doch
hoe eerder hoe liever want van uitstel komt dikwils afstel, cato is nu
nog bij ons, hoelang zij blijft weet ik niet dat hangt van jaap af als zijn
werk het permiteerd is zijn voornemen zijn zuster via rotterdam
te brengen, met de hoest van de beste papa gaat het niets beeter het
geen mijn zeer ongerust maakt, ik hoop daat wanneer het minder
koud word het beter invloed op zijn gestel zal hebben ik heb onlangs een
brief van ascanius gehad, hij maakte zig toen een groote fête om bij u te
gaan, hoe maakt u beste tante druijvesteijn het, is haar gezondheid nu
beter dat ik hartelijk wensch maakt haar als ook u neef mijne hartelijke
complimenten zo u andere neef er ook is zo spreekt het van zelfs er die onder
begrepen is,daar betje u ook nog wil schrijven als ook cato, en ik niets
bijzonders u heb te melden zo eijndig ik deeze en hoop u spoedig te omhelsen
wig die veel aanpijn in zijn wang, anders gezegt tre.  douloureux gesouffreerd
heeft is nu beter al hoewel hij er nog van tijd tot tijd een mindere aanval
van heeft hij verzocht mij u van hem te groeten, nu adieu beste lieve
jaan vaaartwel, en denkt eens als gij niets beters te doen hebt aan
u hartelijk liefhebbende grootmama
pc van Sijpesteijn geb Crommelin
Haarlem de januarij 1843
ps veele complimenten van de famille van lennep
Lieve jan ik heb het slegt met u gemaakt daar ik u in zo lang
niet geschreven heb het zo tog niet beste jongen dat wij niet om u denken
dat is het geval niet met u verjaardag zijn wij u wel indachtig geweest en hebben
alhoewel gij niet met ons was hebben wij ue de oprechte wenschen gedaan
die tot u welstand en geluk konde strekken, nu zullen wij ons langstil
swijgen verbeteren met u zo lang met natijding te doen wagten en de
tijding van de lieve kee te geeven die zint gepasseerde donderdag bij ons is
Betje is haar van Rotterdam gaan haalen zij zijn met een gemaklijke koets
van rotterdam tot leijden gegaan, vervolgens in de roef van leijden tot hier
en betje had kussens meede genomen daar kee op gelegen heeft, u mama heeft
met ant haar tot leijden gebragt, en is toen met de koets weder naar rotterdam
vertrokken; de rijs heeft kee minder vermoeid dan men gevreest had, dan
zinsdat wij haar van de zomer verlaaten hadden vonden wij haar zeer
afgevallen en vermindert, van bemmelen, die haar zeer accuraat
na alles ondervraagt heeft, sloeg op niets meer acht dan op haar keel
en zijde dat dat het geen waaraan hij het meeste aan hegte en op zoude
werken hij was gefrappeert van haar vreeslijke vermagering, eten
doet zij genoegzaam niet, de melk continueerd ze s'morgens en s avonds
een klijn kopje bouillon, en dat is wel het meeste voedzel dat zij gebruikt
een klijn beschuitje gaat er met moeite in, en dan meestal bezwaart
het haar; wanneer zij snagts slaapt word zij telkens steunende en kuggende
wakker en klaagt altoos over benauwdheid in haar keel, nu heeft zij
aan weerskante van haar keel een spaansch vliegje gekreegen de groote
van een dubbeltje en die moeten met bois de garrons zalf open gehouden
worden, van bemmelen verbind ze zelfs tot dat ze goed aan de gang zullen
zijn gij kunt u niet begrijpen hoe attent en lief hij is, ik wil enkel......
u zeggen hoe hij over de situatie van u zuster denkt, deze... is niet voordeelig hij
ziet het zeer donker in, en alhoewel hij ons presies niet zegt waar hij vreest
het op zal uitdraaien zo helaas begrijpen wij het wel, en die vrees heeft
ons al lang bekropen, en hoe veel genoegen ook het ons doet haar bij ons te
hebben zo bekruipt het ons wel voor u mama van zo van haar verwijdert
te zijn, en daar het van zo een langen duur zal zijn, is het niet raadzaam haar
te inquietteeren dus moet dat met omzigtigheid behandelt worden
en daar zij nu allen hoop ik tegen de winter hier koomen daar uw papa
voor een week of vier wel verlof kan krijgen dan kan u lieve mama het
genoegen hebben met bij haar te zijn, de goede patient is hier zeer te vreede
en zij is hier stilletjes is zij vermoeit van het zitten gaat zij op de canapé
en dat deed haar mama ook zo veel moeite dat het huis niet geschikt
was om haar die gemakken te geeven die zij behoeft, wij schrijven regulier
........ en melden dan wel net zo als kee is dog nooit zo allermaal
als wij het wel vinden, was het een wezentlijke ziekte dan was het wat anders
maar nu het sleepende is, en het maanden kan duuren zou het contien..
... weezen en als de famile eens hier is, behoeven zij niet weg als het onverhoopt
eens erger mogt worden, ik verzoek u vriendelijk van als gij na tehuis schrijft
van niets te zeggen wat ik u meld weest verzekert dat als er eenig gevaar
was ik hun niet zonde mislijden zo er verandering in de situatie van
de lieve kee mogt komen, het zij ten goede of verminderen dan schrijf ik u
dadelijk en krijgt gij geen tijding dan weest verzekert dat het hetzelvde
is, en gij kunt gerust zijn, dat wij alles doen, wat tot gemak en welzijn
van kee zullen aanwenden, hier present zes paar zokken die ik gebreeden
heb en de andere heb ik aangebreden, als gij weder gebrek mogt hebben
zo meld het mij en dadelijk ga ik weder aan het breijen, nu heb ik
kousen voor jaap opgezet daar mevrouw quarles mij heeft laaten zeggen
dat zij wat naar nijmegen moet zenden en zij het pakje wel voor
mij erbij wilde doen zo zal ik van die gelegenheid gebruik maaken
mogelijk zal het wel wat duuren eer gij het hebt, het is van
daag denk november dat ik deeze schrijf, nu adieu beste jongen
ontvangt de hartelijke groeten van allen in het bijzonder van de
lieve patiente die het zig in het vooruitzigt een groot genoegen
doet u over eenige tijd hier te zien de van Lennepen koomen
aanstaande donderdag in de stad adieu lieve jan, vaart wel
en gelooft mij
uw liefhebbende grootmama
acvanSijpesteijn Crommelin
Lieve jan daar tante van Lennep u
schrijft zo wil ik er eenige woorden bij
voegen, en u zeggen dat ik nu zes paar sokken
voor u af heb, indien gij dezelve nu wil hebben
meld het mij dan met een woordje dan zend ik
ze u en anders zal ik dezelve bewaaren tot
dat gij ze wil hebben, nu begin ik weder aan
zes paar andren, dan kan ik u onderhouden
maar schrijft mij dan of ze goed zijn dan of
de voet wat langer moet zijn, want
denkelijk zult gij nog wel groeien en dan zoude
de voeten u te kort zijn, in een woord als er
iets aan mankeert zegt het gerust dan zal
ik het veranderen, wat is ascanius goed
door de mazelen gekomen geen ogenblik
hebben wij eenige ongerustheid behoeve te hebben
dat dubbelt te waarderen is door dat wij altoos
gerustellende tijding aan uwe ouders konden zende
nu nadert de tijd al spoedig dat hij zijn
examen zal moete doen, den heer ...erles heeft
de vriendelijkheid geduurende den tijd dat hij nog
niet uit mag gaan om het guure weder van
hem hier aan huis twee maaal in de week les te
komen geven, hij is altoos zeer tevrede over zijn
applicatie, verscheidene menschen vonden hem
wat gegroeid dan ik kan het niet merken ik hoop
tog lieve jan dat gij hem zult kunnen accompagneren
naar breda als hij zijn axamen moet doen dat zou
ons allen een grote gerustheid geeven doe tog u
best het te schikken dat gij zo content in nijmegen
zijt, en u er zo amuseerd doet mij een groot genoegen
ik vind het alderliefst van de nichten moreel van
u zoveel vriendelijkheid te bewijsen en ben er haar
zeer dankbaar voor, zegt hun dit, hier in de
stad in garnisoen is ook een heer moreel hij
is sergeant, hij heeft ons al een paar keeren een
visite komen doen, en wij zoude hem zeker al
te dineren gevraagt hebben waare het niet wij
daar in verhindert geworden zijn, voor eerst
dat zint drie maanden katje mijn meid haar hand
door een val zeer bezeert had, en onder anderen
haar duim uit het lid, daarvan ....  de
chirugien over gaat, zij kon volstrekt niets doen
en had veel pijn, dus begrijpt gij hoe wij hebbe moete
tobben en daar wij maar een meid hebben en een
klein meisje zo was het ons niet mogelijk iemand
te kunnen vragen en dan ook de mazelen van
ascanius en een rhumatisme in mijn arm, dan
daar dit nu over is, en katje weer wat gebruik
van haar hand heeft hopen wwij spoedig den
heer moreel eens ten eeten te vragen nieuws
kan ik u niet melden alleen dit dat de stad het
huis over de krogt gekogt heeft dat van te vooren
aan oom de lange behoorde en daar een catoen
winkel van smits in is, om het zelve te laaten
vertimmeren en op te maaken voor de regtbank
jaap heeft mij gezegt dat hij u ook een briefje
wilde schrijven, dan daar hij heden morgen al uit
was en ik het hem niet heb kunnen herrinneren zo
weet ik niet of hij het nog doen zal nu lieve
beste jan eijndig ik deeze na u veele hartelijke
groeten van ons allen gemaakt te hebben zo
noeme mij   uw  liefhebbende grootmama
   P.C.van Sijpesteijn crommelin
haarlem den 9 april 1838

vergeet het slegte schrift maar mijn gezigt begint
te .....  , nu dat is te vergeven als met 1/4 jaaren
bereikt heeft en dan heb ik grote reden van
dankbaarheid dat het nog zo goed is
Lieve beste jan, hartelijk dank voor u lieve brief en de wenschen
die gij mij daarin doet met mijne geboortedag ik ben wel overtuigd dat
gij dezelven wel meend, weest ook verzekert dat al wat u uwe ouders
broeders en zusters gelukkig kan maaken, zal strekken om mijne levensjaren
die mij door het opperwezen nog geschonken zullen worden in kalmte en
vergenoeging door te brengen, de goede God schenken u allen zijn beste
zegen, en keere alle rampeen van u allen, het doet mij groot genoegen
dat gij zo content te Nimwegen zijt ik hoop maar dat gij er lang zult blijven
want alle verpaatzing is juist geen verbetering de brief van de juffrouwen
moreel aan tante bet helmolt was zeer gunstig over ze zij waaren
extra sensibel aan uwe visite, vonden u een hups jong  mensch,
en zoude zo veel zij konden u in voornaame geselschappen introdiuzeeren
en als gij er van tijd tot tijd eens een visite doet daar zij zeer senzibel
aan zijn dan zijt gij in een best blaadje en dat kan tog nooit kwaat,
maakt hun mijne complimenten, bij den heer meijer hebt gij ook
een lekker dinétje gehad dat is waarlijk wel vriendelijk daar gij er
zeg geen visite gedaan had, maar lieve jongen het geen gij mij meld ....
van mevrouw kraajenhof juffrouw ..hule van haar zelfs dat zij u
meermaalen op haar schoot gehad had, daar meede is zij in de war
want toen zij hier logeerde bij mev van diepen waart gij nog niet geboren
maar zij kwam veel aan huis bij mijne broeder .aan, die zijn vrouw
heel veel van haar hield, en het is wrschijnlijk jacob rommelin daar zij
zig in abuseerd, ik rapelleer haar mij ook zeer wel alhoewel ik haar niet
veel zag, zo haar ed. zig mij nog herrinnert, maakt haar dan mijne complimenten
mijn verjaardag hebben wij bij oom en tante gepasseerd, te weete van lennep
met de famielle berkhout en de lange, en het geen die dag mij onbegrijpelijk
veraangenaamde was het bijzijn van u lieve papa die buiten mijn weeten
mij in den morgen kwam susprenieren gij kunt u mijne vreugde begrijpen
het zou mij dubbelt aangenaaam geweest zijn was u mama kee en mie
er ook tegenwoordig bij geweest, wij hadden een lekker dinetje ook ben ik
ditmaal weer met cadeaus begroet van tante ..nt krijg ik wat dog dat
moet pas komen als zij na amsterdam gaat dat de volgende week zal
zijn daar zij door verkoudentheid belet is geworden het eerder te doen
van Henriette Berkhout twee beeldige verlakte dessert trommeltjes
en twee presenteer blaadjes van Ida en juffrouw Raimont twee
lampekleedjes, van u zuster Cateau een beurs, van ant een .....iedeale (/)
en van Mie een allerliefs pennevegertje dat een capel verbeeld te mooij
om de pennen aan te veegen maar dat voor ciraat op de inktkoker
ligt van ascanius een zwavelbakje dat hij zeer lief getekent heeft
gij ziet ik wel gefetteerd ben gistere is cateau u zuster jarig geweest
wij hebben die dag geheel onder ons doorgebragt en de geheele fete
bestond savonds met een wafeltje en bischop, van mevrouw van
stijrum heeft zij weer veel mooij cadeau gekregen doch dat zal
zij u zelfs melden daar haar voornemen is, u een woordje te
schrijven, u zuster keetje is nog voortdurend aan het zukkelen ik
vind het wel naar, en hoop maar zij spoedig zal beteren dat
zij en u famille hier kunnen koomen de verandering van lugt
en de behandeling van van bemmelen die haar gestel zo goed
kend, zullen mogelijk een goede uit werking hebben. nieuws van
hier lieve jan weet ik u niet te melden, jaap is gisteren eens met zijn
schatzen uit gegaan dan het ijs was slegt zo dat hij spoedig te
rug is gekomen, gij zult aan die liefhebberij ook wel wat doen maar
ik bid u weest voorzigtig en waagt u niet laat u niet door anderen
ompraaten die hagjes zijn, en hoe veele hebben hun dood niet in
het ijs gevonden en bid u in godsnaam weest voorzigtig. de jonge
valkenburg is altoos in de zelfde akelige omstandigheid buiten eenige
hoop van herstel, en langzaam verzwakkende, ik ben druk aan het
breijen van zokken voor u, en bij de eerste aanvraag kan ik er u zenden
nu beste vriend wil ik u niet langermet mijn gekrabbel bezig
houden ontvangt de hartelijke groeten van allen ooms tantes broeders
en zusters en den
haarlem den 12 janu

(brief van Sijpesteijn - Crommelin 12 januari)
haarlem 7 october

Zeer waarde jan willem

daar het morgen uw verjaardag is wil ik niet nalaaten uw beste
jongen uijt grondt van mijn hart hartelijk te feliciteren
en van ganser harte te wense gij deesen dag nog veele jaare
zult vieren en uw waarde ouwders lang ooggetuijgen van uw
geluk zullen zijn en daar gij zoo gelukkig zult zijn als om page
geplaats te worden dat gij daar in alle mogelijke genoegens in
zult ondervinden ik twijfel geensins of gij zult van uw kant
alles zult doen wat uw genoegen en geluk kan vermeerderen
beste kind dit is de opregte wens van mij
het spijt mij zeer: dat ik vrees wij het genoegen zullen
missen om uw hier te zien want daar die ongelukkige ziekte
hier is vrees ik uw lieve moeder niet zal durven koomen
en hoe gaarne ik uw lieven zag waare het niet aan
te raaden hoope het spoedig zal verminderen want
vinde het zeer naar: ik ben blijde het te hoorn niet
is wij wagte van de middag om 1/2 zes tante annette
en oom van oijen dat mij genoegen doet, nu besten
kindt nieuws is er niet tante philipine en cateau
en henny feliciteren uw ook hartelijk geeft uw susters
en ascanius hartelijk een soen van uw van harte genegen
grootmoeder C Druijvesteijn
Cholera epidemie in geheel Nederland (Amsterdam, Rotterdam,
Delft, Leiden, Scheveningen, Utrecht, Friesland, Groningen stad,
Noord-Brabant, Zeeland), pokken in Gouda 1831 - 1833
1875
Lieve Jeanne!


Anna zal u weldra schriven
wanneer zij uw antwoord heeft ont
vangen.- de inliggende brief is
een afschrift van een brief die ik
aan onze zuster marie die te zand
voort is heden aan haar verzend.
de lezing zal u bekentmaken
met het onderwerp dat voor u
en mij niet aangenaam is. voor
anna is het eene zeer treurige
zaak, ik hoop u eerdaags te
zien & te spreken maar gaf mij
de moeite u hierover te schrijven
dan kunnen wij met een paar
woorden deze zaak mondeling
afdoen. Ik heb getracht aan gans
sche toedragt naar waaarheid
uit een te zetten.- het enige dat
ik niet aan marie heb geschreven is
dat
dat Volkert Barnaart zelf in de 1ste
plaats den verkoop der schilderijen
heeft aangeraden, maar dit schrijf ik
niet aan haar, daar Barnart
nog al dikwijls met haar & waar
schijnlijk na den dood van heer van
utenhoven meer beangrijke zaken
te regelen heeft.- het spijt mij
zeer dat ik u hierbij in
hoe gaarne had ik u gespaard
maar Barnart en ....fect  waren
eenparig van gevoelen dat dit meten
zou zijn met twee verschillende
schalen, en dat kan of mag ik
niet.- ik zal mij verheugen zoo
deze zaak goed afloopt en het spijt
mij zeer dat ik er mij in moet
mengen. Dan darover mondeling
nader. Veel liefs aan de meisjes.
Wanneer Henri in december overkomt
moet hij eens een dag hier
doorbrengen
adieu met achting & vriendschap
delcourt
Gezin van Volkert Justus Iman "Volkert" Jonkheer
Barnaart
Hij is geboren op 16 juni 1828 in Huize Vogelenzang,
Bloemendaal, N.H.
Hij is getrouwd met Anna Hendrika Johanna van
Lennep.

op 22 maart 1855 te Heemstede, N.H, hij was toen 26
jaar oud.
Kind(eren):
Anna Barnaart  1856-1925
lieve vrouw moest dit geheim blijven
het zou haar te veel aandoen. ik schreef
Volkert daarom den volgende dag dat
ik gaarne bij hem in de Ridderstraat hier
over eens onderhand wilde hebben, maar voor
Anna dit geheim moest blijven en bood
hem mijn aandeel in de schuld aan.-
voorlopig bleef het hierbij. Ik ging naaar buiten
en door het overlijden van Henri
had Volkert geene gelegenheid om
een dag te bepalen voor ons onderhoud.
Niet lang voor den 4de november stel
de hij mij voor bij de liquidatie van de boe
del bij hem een onderhoud te hebben
Dit trof zeer goed daar G, van Harsselt
juist voor een boedel in de stad was.
Bij die gelegenheid herhaalde ik het
zelfde en bood hem die van mij verschul
digde f 600 aan,- Hij was daarvoor er
kentelijk, maar stelde mij voor om met
de erfgenamen van Sijpesteijn eens nader
te spreken daar het voor hem een teder
onderwerp was. Naar zijn gevoelen was
het wenschelijk de geheele schuld in eens
af te doen. Voor B natuurlijk uit finan
tieel belang, maar voor de Sijpesteijn niet
minder, om dat de zaak, dan geheim bleef
de schuldvordering uit de wereld geraaakte en
en men niet konde zeggen dat wij aan
de B. nog schuldig waren en hij stelde
mij voor: de schuldvordering door tante
E. te doen honoreren, dan liep deze zaak
met haar dood af. Naar mijn gevoelen
bestaan daartegen vele bezwaren en vond
ik dit voor tante Elisabeth zoo onaangenaam
dat ik nimmer mijne medewerking daar
toe zou verleenen. Daarna heb ik aan
Hasset alles omstandig medegedeeld. Hij
was het geheel met mij eens en desnoods
bereid uit eigene kas de f 600 te geven, maar
vond dit geheel onnoodig.- van Marie wist
hij dat bij u nog famille portraiten van
waarde waaren & vermoede dat ook bij
Jeanne nog een schilderij van waarde was.
Hij stelde voor deze te verkoopen & daarmede
de schuld te delgen.- Hij drong zelfs afge
scheiden van het overige daarop aan.
Het is mij onaangenaam hierover
te moeten schrijven, ik erken int....   was
dat zijn verlangen billik is, omdat ..
v H. gelijk had toe zij reeds bij haar leven
hierop had aangedrongen wetende dat bij
testament hierover niet was beschikt.
Gaarne had ik deze niet zeer aangenaa
me commissie aan een ander opgedragen
maar ik moet erkennen dat ik door de
omstandigheden tot eijgen leedwezen de aan
gewezen persoon ben om dit te regelen daar
er
Haarlem den 18 nov 1875
(afschrift van den brief gezonden aan
wed. van Sijpesteijn v Lennep,)
Waarde Marie!

Bij gelegenheidvan den verkoop
van het huis van wijlen tante van
Oijen keerde ik met Volkertz onder
een vertrouwelijk gesprek naar huis.
ij die gelegenheid deelde hij mij me
de: dat in hun boedel nog een schuld
bekentenis was groot f 3000 ten laste van
den ouden heer v Sijpesteijn / den vader
van Jaap en Anna/. Hij had daarover
nimmer willen spreken, maar de finantiele
toestand van de meeste zijner kinderen
was tegenwoordig gunstiger dan van de
meeste nakomelingen van zijn vader.
Hij oordeelde alzoo daarover  vrijmoe
dig te kunnen & te moeten spreken.
Met de hem eigene opregtheid en ge
moedelijkheid verhaalde hij mij dit. on
der weg werd ons discours onverwacht
afgebroken en door mij besloten met de
woorden: "daar over nader."- Voor mijne
lieve
er geen ander is.
Het is mij bekend dat jaap in het be
zit was van twee schilderijen van v Dijk
en een Frans Hals en .....   vermeen
heeft zwager J v.l. ook een van Hals
die volgens ascanus harie & anna
hem niet gelegateerd waren.
Door verkoop dezer stukken verkrijgt
men meer dan noodig om de f 3000 te
betalen.- Bovendien zijn er nog vele
famiieportraiten. Deze kan men
beschouwen te zijn non valeurs voor
vreemden. Naar e.... meening ....
al de andere geregtig dus deze aan een
of meer mannelijke leden van het ge
slagt vd. behoeve te worden over...
gen zonder eenige uitkering.
Gaarne had ik dit mondeling met
u behandeld, maar dan vraagt Anna
mij waarvoor ik naar Zandvoort ga
en waarover ons onderhoud is. wil
mij om de zelfde reden uwe besissing
schriftelijk mededeelen. Aaangenaam
zou mij zijn uw antwoord enigszins
spoedig te ontvangen omdat aan ...
niet moet schrijven. Ten slotte zij weinig
vermoed dat behalve v. Barn & de oude kees
Bernhart niemand iets van deze zaak weet.
Met achting & vriendschappelijke gevoelen
uw dienaar & zwager
delcourt
Lieve jeanne! ik wilde
u eens melden dat
tante richemont die gij
zeker niet veel hebt horen
noemen zij woonde hier
op een bovenhuis zij was
97 jaar geworden de 6de
augustus het was de
tante ook van uwen goeden
echtgenoot jan. een dezer
dgen is overleden zij
was sints een 50 jaar
krnkzinnig zij had
een goede jufvrouw bij
zich die haar goed
oppaste.
Piet van Doorninck
was curator van haar
en heeft nu alles geschikt
voor hare begrafenis
wit gij het aan Marie
en Anna en Henrij
zeggen. gijlieden krijgt gene
communicatie brief
dit vond men niet nodig
ik ging haar nog wel
eens op zoeken, maar zij
kon mij nooit. gelukkig
dit leven geindigd is.
wij zijn allen nog al wel
Marie is met w Mook
naar Baijreuth geweest
morgen wacht ik haar
terug veel liefs aan uwe
kinderen en geloof mij uwe
liefhebbende
zuster Anna delcourt
(op mijn verjaardag van
8ste oktober 1839
jwvanSijpesteijn)

Lieve beste broeder! De vreeselijke pijn
die ik weder heb, gevoegd bij mijne an....
beneemt mij wel de lust tot schrijven,
dan ik wil echter niet nalaten, u een paar
woordjes te schrijven met uw verjaardag
ik wensch lieve jan gij  ...'dag nog veele ...
deze zult mogen vieren, in geluk en voorspoed
mogten uw het  genoegen hebben dezelve
met u te kunnen doorbrengen ... ...
,,,   geheel.   dezelven
te brengen die niet te zien ..... mij
er aan hier... en ik kan
een klein souveniertje ...twijfelende
of een in zal daar in ..


.... ik hoop maar het zi....
gelegen zal zijn en zulks aan zus keet
zal beantwoorden bij een volgend
jaar hoop ik ... ..... en famille
zal gefetteerd worden, dit is aldus
aangenamer; voor u en uw allen.
het gaat hier .... .......
en nog een bijna open mond  van
als dan mijne tong, dat nog het. weinige
dat ik nog gebruik haar onmogelijk
maakt, en mij weder achter uit
veel nachten zonder slapen doorbrengende
zeker ... treurig en heb ik te hopen
ik daarvan spoedig ontslagen zal zijn.
daar ik dan na haarlem ga, waar ik
naar uitstel daar ik
echter dan beter word en er veel
....  bij      het zoude nog wel
om te .... in mijne nare positie
om van hier te gaan dan ik gevoel
zulks van mijnen pligt en daarbij
hoogst  noodig is, dit laatste te beproeven
tot mijne herstelling, daar het nu reeds
meer dan een jaar is, ik hetzelfde ben
en voor de goede mama is het een
nare pak, mij altoos te horen klagen,
en      zal zich erg te moeten doorstaan
en grootmama en tante zijn zoo goed,
dat ik daar eens zijnde als thuis zal
wezen, ik zie echter zeer tegen de reis
en het vertrek op    als ik nu
hen maar    als het maar voorbij
is, ik ben regt genadig


iemand niet geneest, het is regt naaar
gij deedt mij in u vorige de comp.
van Mevrouw Prijen, dan ik weet mij
geensinds haar te  herinneren zelfs de
naam van van de pol niet, zij
zulks beter dan ik, en zal gij haar
maak haar dan ook de mijne en
dat ik gaarne in de gelegendheid eens
zoude willen zijn de kennis onzer
eerste jeugd te h
wat hebben wij nog mooije dagen gekend
... begin nu echter er najaarsachtig
uit te zien, en de bladeren vallen
reeds dus.
Nu adieu lieve broeder neemt dit
briefje maar lief hoe gebrekkig
dan ook, ik ben geensinds en train,
... en denken, maar wilde toch
niet laten u iets te zenden,
en mogt ik u een spoedig
melden, ik wat vooruitging ik ben
zeker zulks u niet onver.schillig
zoude zijn adieu lieve jan
geloof aan de onveranderlijke
vriendschap van u zuster
Cpc van Sijpessteijn
Lieve Jan,

Uwe brief met het geld heb ik in der tijd wel ontvangen en daar ik
juist die dag aan mijne vrouw schreef heb ik haar... uwe brief ge
zonden. Ik vraag u verschoning u niet dadelijk de ontvangst
berigt te hebben, maar nu ter zake. Ik heb niet alleen hierdoor
de gezondene geld tot f20.- gerappleerd, maar snel er nog twintig
guldens bij betaald, waardoor volgens u opgaaf de rekening
geheel zoude zijn voldaan. na de betaling heeft van Kampen
mij te kennen gegeven dat de rekening niet is geweest, zoo als
door u is opgegeven geweest F60.40 maar F 80.10. Dat hij
nu daarop ontvangen heeft f40.- en in october F20:40. zoo dat hem
nog per saldo f20.- toekomt. Zijt zoo goed dit een en ander
eens na te zien en mij bij gelegenheid uwe bevinding te doen
weten. ik zal de stukken maar onderling houden
Morgen ga ik met Betje Helmolt van hier naar Haarlem,
de famille zal u zeker over de droevige omstandigheid van
de lieve Kee geschreven. Door veele bezigheden heb ik niet
eerder dan nu naar Haarlem kunnen retourneren en zal
deze reis ook niet langer dan tot de 14de à 15de kunnen blijven.
Ik heb vernomen dat gij waarschijnlijk ook tegen die tijd met
verlof komt, wanneer ik weder hier mogt zijn zoude gij een
nacht bij mij kunnen logeren, te einde ik ook het genoegen
zoude hebben uw te zien, langer zoude ik niet van u vergen
daar gij gewis zeer verlangend zijt uwe ongelukkige zuster,
zoo spoedig mogelijk te zien.
Ik zoude u al salm voor de Nichten Moorrees gezonden hebben,
maar dezelve is extra schaars tot nu toe, zoo dat dezelve nog
tot in de gulden het pond kost en daat vond ik te duur, zoodra
ik alhier weder geretourneerd zijn zal en de prijs wt bijkomt,
zal ik ze zenden en er u een paar dagen te voren van verwittigen.
Nieuws is hier niet, ik hoop u spoedig in welstand te omhelsen
benevens de lieve Ascanius wiens vacantie nu ook spoedig
volgd. adieu, geloof mij steeds uw teder liefhebbende Papa
Oudendijk 5 julij 1839.  CAvanSijpesteijn

Ontvang veel complimenten van de famille Ruisch
Lehman  en Moderas.
Jan lief, hier nevens een brief van Dik om te
bezorgen, ik vlijde mij u hier te zien; maar daar
deeze hoop weder vervlogen, is zend ik u de
zelve met Kops, wij gaan denkelijk in het
laast van de week naar Meerenberg, daar
wij denkelijk een week of drie blijven, dus
ik had zoo gehoopt u te zien schrijf mij nu
eens hoe de zaken staan want zijn rasend
nieuwschierig naar alles, mogten u wen-
schen vervuld worden en het strekken tot
verder geluk, het schijnt nog niet klaar
te zijn. hoe lastig voor u het zoo lang duurt.
Wij zijn allen wel; maar vreeselijke hinder
van de warmte nu kunnen wij ons voorstellen
in de West te zijn. die vrienden zullen ook
zitten blasen. over veertien dagen vlije ik
mij met een brief
adieu beste Jan, spoedig hoop ik iets van u te
vernemen vaart wel en geloof mij
11 julij     uw hartelijk liefhebbende mama
Jan lief, gisteren had ik u brief willen
antwoorden van Zaturdag; maar ik
had weer veel hinder in het hoofd
dus niet in staat om te schrijven
wij waren allen zeer gefrappeerd
met het nieuws, ik twijfel geen
zins of u keus zal in allen delen
goed zijn, en daaromt verblijden
ons alle lieve Jan het vooruit
zicht u eindelijk u wenschen
vervuld zullen zijn,  (doet ons veel
genoegen) wat het
fortuin aangaat schijnt er geen
bezwaar te bestaan dat ik voor-
al een groote zaak vind, want
waarlijk ik kan u genoeg, dat
u te behelpen zoude bezwaar
lijk gaan, dit niet gewoon zijnde
maak dikwijls men zich on-
gelukkig voelt. wij zijn allen
zeer nieuwschierig iets nader
te informeren van u belle
ziet zij er goed uit, is zij invou-
dig, want gij weet dat wij daar
van houden, god geven dat zij
u gelukkig zal maken en gij
niet weder te leurstelling zult
ondervinden en indien het tot
stand komt, u zoo gelukkig
zal zijn als gij waarlijk meri-
teerd, ik ben het eens indien
men zich fatsoenlijk gedraagt
zoo als gij allen doet, men veel
voor heeft, vooral als men
geen fortuin heeft.
Wij verlangen zeer u monde
lings te spreken om er nader
iets omstandig van te verne-
men en indien het gedisseerd
haar te zien en kennis te
maken. het verwonderd mij
het zoo lang stil is gebleven
daar gij er van de winter
al idee op hadt. gisteren
hoorde wij van het engage-
ment van Rouiel met Agnes
v. Stralen, het is te hopen zij hem
niet weer voor de gek zal
houden.
Na deeze week gaan wij naar
Meerenberg dus ik hoop dat
gij voor die tijd nog eens over
zal komen, van de week heb
ik plan een kisje met BA:
te verzenden indien gij nog
iets hebt, zend het mij dan
Wij zijn allen wel de kermis
is hier zeer druk geweest
Mie is vrijdag terug gekomen
de famille wel verlaten
Nieuw is hier de zieken
van de maselen zijn allen
hersteld bij Utenhoven is
er bij drie gebleven
Nu adieu Jan lief Compl
menten van Jaap en de
Zusters, wij zijn rasend
nieuwschierig u eens te spre
ken vaart wel en geloof
mij  uw hartelijk lief hebbende mama
25 julij

de aanstellingen de lidschap
van Leiden en Utrecht felici
teer ik u meden dat vind
ik regt aardig adieu
de zusters zullen u nader schrij
ven, die verheugen zich ook
u wenschen vervud te zien
Jan lief Hier nevens zenden
u de brief voor Ascanius wij
hebben hem open gelaten om
het te kunnen vervoeren zoo
als het beste is, wij zijn allen
wel Mie is nog te Hoorn komt
toekomende week terug, ik
was blij met u brief om iets
van u te horen, ik vrees gij
van de week niet over zult
komen, toekomende week
moet gij kermis hier komen
houden onze vrienden zullen
nu wel aan zijn, ik verheug
mij voor hun met dit idé
ik verlang zeer tijding van
hun te krijgen; maar wij zullen
nog wel eenige weken geduld
moeten hebben zij zullen nu
al veel hinder van w.....
hebben ik hoop dat de lieve
kleine wel zal gebleven zijn
met de zieken met maselen
gaat het goed, bij Utenhoven
leggen er vijf aan, bij Neef Daan
Anna, bij Oom Muun Wilhelmina
met de twee meisjes
Neef en Nicht Berkhout met
de Hr: Valkenburg en Vrouw
zijn na Parijs gegaan om
Hendrik en Vrouw, daar te
vinden
de famille zijn allen wel;
Nu adieu Jan lief, vaart
wel complimenten aan
tante Rendorp en Cato.
adieu geloof mij
UWliefhebbende mama
26 julij
Jan lief, Daar gij niet meld of gij
het kisje ontvangen heb, en niets
van u horende ben ik bang
zulks niet te regt is gekomen
ik had u ook verzogt ons bij
tijds te schrijven wanneer gij
onze brieven moest hebben
voor de E post en nu zal z...
te laat zijn, dus de volgende
zullen wij schrijven, want zullen
het natuurlijk niet hartelijk
van ons vinden, men kan het
druk hebben maar een ogen
blik kan men tog wel vinden
een woordje te schrijven. zijn
de flesschen met die metjes
goed overgekomen. nu
zullen de vrienden er al
zijn of wel spoedig, wat zullen
zij verblijd zijn weer aan wal
te wezen, hoe naar wij nog
zoo lang zijn zonde tijding.
Hier in stad hoort men niets
als van mazelen, Wilhelmina
Crommelin en twee dochtin
liggen bij Oom C er aan bij Uten
hoven twee dochters Annette
en Hes die pas uit den haag
gekomen is en de gouvernante
bij neef Daan lijdt Anna er
aan bij Betsij Crommelin
de ouste zoon dus het wordt
hier een mode ziekte, op ber-
kenrode zijn zij allen weer
hersteld. Tante E: souffeerd
veel aan bloeidingen
wij zijn allen wel Mie is
zint acht dagen naar Hoorn
toekomende week komt zij
terug, weldra is het kermis
met al die zieken zal het
niet druk zijn.
Hendrik B: is vrijdg ge-
trouw en zijn vertrokken
naar parijs de famille B:
zijn denkelijk van daag
vertrokken om hun op
weg te vinden. hoe bespot
telijk Hendrik getrouw.
Nu jan lief, meld mij of gij
het kisje ontvangen heb
spoedig hopen wij u hier
te zien complimenten van Ja...
en Ant en geloof mij
uw liefhebbende
Mama
deeze zul u
door jan....
ontvangen adieu
22 junij
Jan lief, ontvang bij deeze mijne harten
lijke wenschen voor u verjaardag, mog-
ten u dagen in gezondheid en te vre-
den zijn en dat eindelijk, dit jaar
u wenschen vervuld mogen worden,
en u verderen loopbaan gelukkig,
mag zijn. god sparen u nog een reeks
van jaren u leven tot het geluk van
u moeder en famille. van morgen
had ik Tante VO: een briefje mede
willen geven: maar de tijd ontbrak
mij, gij zult wel met haar eten
bij de Heer Patijn zij gaan buiten
logeren. Cato VD: is zoo hier geweest
om Cristine te halen, een lief kind
en zeide mij met u gegeten te
hebben, bij tante, R: en gij wel waart.
Zoo heb ik het mandtje ontvangen
met de zokken en zoo spoedig mogelijk
zend ik u eenige gemaakt terug
gij wacht altoos te lang, want dan
kon ik zulks op mijn gemak doen.
De brief heb ik aan Neef de Lange
gezonden dan is de brief van ons aan
den Heer Van Ende niet zoo dik daar
wij hem frankeren moeten, van deeze
maand zend ik een kisje met
zuur met B,A: ik zal u met gele-
gentheid zenden het portret van
Ascanius. om aan de Heer de Veer
te laten zien, dat hij mij verzoekt,
hij is zoo gelukkig, dat zoo aange-
naam is voor ons allen.
Jaap zal het geld bewaren tot
nader order van u het mannetje
geeft u veel drukte. ik verlang zeer
iets nader te horen van de kisten
die hij nog niet ontvangen hadt.
Van Mie weet ik nog niets wan-
neer zij terug komt. zij zal u haar
terugkomst wel melden want hadt
plan nog in den haag te komen.
Wat zeide Vinkhuisen tog van
haar, het is te hopen dat de mede-
cijnen haar helpen zullen voor het
hoofd op den duur is het tog een
last, dit ondervind ik ook dikwijls.
anders ben ik wel als ook Jaap
en Ant, Jaap zal een courant
voor u bezorgen ontvang de
compimenten van hun, en zij
feliciteren u van harte.
adieu lieve jan vaart wel
Jaap laat u weten dat dikke Bosch
ook jarig is en geloof mij
uw liefhebbende Mama

Dinsdag
middag
feliciteer van Hasselt met de verjaaardag
van zijn papa.
Jan lief, hier nevens zende ik de brieven
van Ascanius, in de eene heeft hij zijn
hart gelucht, dat mij genoegen doet
hij rond uit mij geschreven heeft, hoe
hij er over dagt ik heb hem dadelijk
geschreven en twijfel geen zint of
alles is bij hem vergeven, als ook
bij mij, en ik ben verzekerd hij zijn
boeltje goed bij ekander zal hou-
den en tevens zal zorgen voor de
toekomst, en het geeft mij gerustheid
in het vervolg. ik zend u nu f 4.21
met de rekening. en ben nu zoo
vrij geweest 39: voor mij afte hou-
den daar ik u hartelijk voor be
dank, op de rekening zult gij
zien wat ik nog van u hebben
moest. dank voor het meisje.
dus nu moest de f76-10 die gij
van mij ontvangen heb, met
Ascanius afrekenen.
Het speet mij zeer u op mijn ge-
boortedag niet hier te zien, maar
kan begrijpen gij het druk hebt
dank intusschen voor de geluk
wenschen uw allen gelukkig
te zien zijn mijn grooste wenschen
maar daar mankeerd veel aan voor
eerst Jan lief, u treurige positie geeft
veel te wenschen over Mie zukke-
lende blijvende geeft mij veel zorgen
maar anders heb ik reden van
dankbaar, Ascanius zoo ver ver
wijderd maar wij moeten dit als
een geluk rekenen, daar hij zoo
volmaakt gezond en te vreden
is en wij zulks niet beter konde
verlangen en nu weer zijn pro-
motie als 1 lieut: Wij hadden
een pakje gezonden met de Jonge
Tounaij daar u pakje in zat
en een brief van Bramine en
ook nog een pakje en brieven
met B.R: dus met twee schepen
die klaar zijn krijgt hij tijding
Tounaij is zelfs hier geweest en,
heeft ons allen gezien dat zal hem
genoegen doen. ik heb de brief
van A: aan Bramine gegeven
toen zij hier was, zij is van ogtend hier
geweest was zeer wel, en zend u
velen complimenten.
Kee blijft zukkelende de mooie
dagen hebben haar wel wat goed
gedaan en heeft daaglijks gewandeld
maar het weer is weer zeer veran
derd en dus dit doet haar weer
kwaad die kou. het is naar.
mogt zij nog eens herstellen dat
zoude veel aan mijn huislijk
geluk toebrengen, maar wat ben
ik gezond gebleven met al die
verdrietlijkheden welke reden
van dankbaarheid. de tijden zijn
ook niet om de mensch op te vro
lijke; maar enfin de tijd zal alles
leven dus ik tob maar niet,
buiten mijn schuld en deel het
met ieder een:
de geheele famille hebben mij
aller liefste cadeaus gedaan
voor mijn toilet
de brief van Ort heb ik niet gevon
den, ik zend u ook de couranten
van A: en ook 3 p: Zokken en
de broek die de zusters versteld
hebben. Zend mij de brief van A:
wat spoedig terug en dan weet
ik met een of gij het geld ont-
vangen heb. want er was geen
geleged en daar gij er haast
mede heb zend ik het u maar met
de spoorwegen. dus zend mij nu
maar de rangsnoer dan zal ik
er een trommel voor laten maken
en met de eerste gelegenheid u
zenden. het spijt ons zeer u in
lang hier niet gezzien te hebben
en hoop van harte het spoedig
eens plaats zal hebben.
de rijke hier zijn het meeste ge-
drukt maar het help zoo wij-
nig. Cato van Doornink vertrekt
zaturdag na Utrecht. en heeft haar
boeltje opgepakt, gaat daar op ka-
mers; hij zal daar vooreerst blijven
Keetje van Dorps is bevallen en
hersteld, mevr: Benting is ook
bevallen en wel. de laaste tijdin
gen van W: Barnaart zijn wat
beter; maar veel is er nog niet
van te zeggen. de famille B: zijn
nu buiten.  anders is er geen nieuws
het is een slegte tijd om de Vogetjes
verkopen wij moeten maar een
beteren tijd afwagten adieu Jan
lief, vaart wel; veel complimenten
van mijn omringende en geloof
mij  Uw hartelijke lief
hebbende mama
komt eens spoedig over
10 april
Jan lief, gisteren door de drukte van visites heb ik geheel ver-
geten u te schrijven met de post en zal deeze per spoortrein
u toe zenden, hartelijk feliciteer ik u met u verjaardag
god spare ons op nieuw zulke vreeslijke beproevingen
te ondervinden, en dat u weldra u wenschen vervuld
zullen worden, en een nieuwe carrière te beginnen daar
gij u zoo veel goeds en geluk van voorsteld. ik behoef
u niet te zeggen, dat mij het gemis van u dierbare zuster
hoe langer hoe meer wordt mijn dagen zijn ook zoo geheel
anders, dat lieve engel is altoos mij voor de geest wat mijn
bezigheden ook zijn, de godsdienst is alleen de ware
vertroosting, die ik kan genieten, en het voorbeeld van
onderwerping hebben wij door de lieve Cato, geleerd mogte
dit ons altoos bijblijven, en wij eens op ons sterfbed
ondervinden, met die gelugtenheid zoo als zij de wereld
gezien (?) heeft. de deelneming is algemeen en de lieve afge-
storvenen was door ieder een bemind en geacht, daar
wij daaglijks zoo veel blijken van ontvangen, daaglijks zitten
met een cirkel van visites dat mij dikwijls verveelt; maar
ieder deelt zoo hartelijk in ons zoo treffent verlies, het speet mij
u zondag heen te zien gaan, welk geluk hebt gij genoten
bij tijds bij ons te zijn, gisteren heb ik Ascanius geschreven
dat hij alles moest aanwenden verlof te bekomen
al was het voor eenige dagen, hoe naar ook voor de
arme jonge, mama is beter nog zwak, Oom Jan was
gisteren weer pijnlijk, gisteren avond ben ik bij hem geweest
en is mij in de hand gevallen. adieu lieve Jan, ik
hoop u verkoudenheid beter is, wij zijn ook verkouden
maar anders alle wel. complimenten van Jaap en
de zusters en geloof mij  Uw bedroefde
Moeder
den 8 october
envelop:

Monsieur Van Sijpesteijn
chez Lies in de molenstraat
à la
Haije

per spoortrein van
half twee uuren
8 october 1845
Beste Jan, de dag van morgen wil ik niet
voorbij laten gaan zonder u mijne harte
lijke wenschen toe te zenden met u ver-
jaardag, mogten u wenschen vervuld
worden, indien zij tot u geluk kunnen
strekken, dan ben ik overtuigd het
reuseren zal, en wij ons allen verblijen
zullen in u geluk; maar de verwij-
dering van u beste jongen, mag ik
niet om denken. leef dit jaar ge-
zond en te vreden, dit is mijn grootste
geluk, u allen vergenoegd te zien.
ik hoop u Zaturdag te zien, want
in lang zijt gij hier niet geweest.
de tijdingen van de vrienden te
Breda zijn altoos zeer gunstig.
zij verlangen maar get..isseerd
in hun huisje te zijn, het kamer leven
is bekrompen en nu althans met
een kind. Ascanius schijnt wat te
wenden aan zijn nieuwe betrek-
king geheel vreemd, zij schrijven
veel liefs van de kleine weldra zal
ik er meer van horen, daar de
baker weldra terug komt, morgen
vertrek hun geheele boel van hier
meubelen en kisten naar Rotterdam
en verder met de beurtman naar
Breda. zij schijnen een lief huisje
gehuurt te hebben; maar zonder
tuin. ik heb regte hartelijke brieven
van hun. ik vind naar zij geen
tijding van de ouders krijgen van
ochtend stond in de courant er
een schip aangekomen was. de geele
koorts schijnt nog niet over te zijn
en zoo als groesbeek zeide, was de
gouverneur ziek.
Mie en Jaap laten u feliciteren
zij zijn naar de rederijkers an-
ders had Mie u geschreven.
Ant zult gij veel zien ik heb haar
pas geschreven. Zij amuseerd zich
goed; het vertrek van Cato zal haar
stilte geven, en meer thuis blijven
Nieuws is hier niet en wat minder
praatjes over Salvador, die lastige
vent. hij heeft zijn zin om in de raad
te zijn, nu doet hij weer al zijn best
om Lans de bierbrouwer er in te krijgen
men vlijd zich tog de Burgemeester
de stemmen zal hebben. dit is te hopen
Wees zoo goed dit briefje aan Tante
P: te zenden, deeze om haar te feliciteren
met haar vette os. ik hoop zij hem al
verkocht heeft, het doet mij regt veel
genoegen en vind het zeer aardig
Nu lieve neste Jan, vaart wel in hoop
u Zaturdag te omhelsen compli-
menten van Jaap en Mie, zeg veel
aan Ant en Tante en geloof mij
UW liefhebbende
mama
7 october
Ma tres cher frère!

Je prends la penne pour m'entrehenir un peu avec vous, et vous ''
'un peu au courant de ce qui se passe à Haarlem. Je pense
fr~re que vous ij .... content en ... et que vous regretterez des
fois, à Geertruidenberg òu vous n'avez aucun agrément, le plaisir
dont vous avez j... .... durant votre réjour a à Haarlem. Je puis
vous  ''', qu'en ne vous a pas oublié non plus ici. Car à tout
moment c'en me demande de vos nouvelles, et l'on regrette que
vous ne .... ate en garnizon ici. la famille Abbeman, m'a
demandé de vous faire leurs compliment. Ils continnuent toujjours
de nous demander à ... moment.
Nous ... tres d'une bonne ....; mais cependant j'ai
à vous conmunique quelque chose qui vous fera de la peine. C'est
que hier, à l'impreviste notre ...  ... van Lennep a .. une
attaque d'apapleuie. Il est  ... ieu maintenant; mais en ..
sait jamais si cela ne se repetera pas. ... était nul dans sa
chambre hier.  ... avait ... auprès de lui un grant d'heure  en-
parasant. Lucas entra par hazard et le trouva par terre. Il était
tombé. De nuite on appela Ida, et Tante qui était chez Grand-
Maman; Monsieur Van Bemmelen .... une . et il reprit
très bien ....... ; maar zijne spraak was belemmerd, en
men kan hem bina niet verstaan.Van Bemmelen was zeer bang
voor eene tweede attaque in den nacht. Maar gelukkjig is dit
niet gebeurd. Hij is nog al redelijk. Maar begrijpt zeer goed zelfs
dat het eene beroerte is geweest. Men .... zich hij zich van deze
... nog wel zal herstellen, maar het blijft zoo iets angstigs, en
ieder oogenblik kan het zich herhalen. Het spijt ons allen vreezelijk
Van dien besten braven man! Ik ben zeker het u ook veel zwaarte
zal doen. Tante, en Ida en Dik zijn zeer naar dat begrijpt gij.
Dit was te Leijden; is dadelijk gehaald. Het geeft eene droevige stoornis
in de vreugde dezer dagen; want want met het huwelijk van Ceetje B:
zijn er alle dagen partijen. Dinsdag zoud het bal bij hem geweest
zijn. Dat is natuurlijk afgezegd. Het spijt mij zeer, van dien goeden
man. Zijn linkerhand is wat geraakt. Hij heeft er niets geen kracht
in. En zijne trekken moeten ijselijk naar zijn. Zeer stil moet hij
gehouden worden en er mag niemand bij komen. Wat een vreeselijke
slag zou dat wezen voor tante! Van Bemmelen kwijt zich wel geloof
ik dat dit nog teregt zal komen; maar het is zoo akelig voor het
vervolg. De vorige avond is hij geweest bij Neef Berkhout op eene groote
thé, daar het zeer warm moet geweest zijn. Dit kan het wel gaande
gemaaakt hebben. Maar hij was s' morgens nog heel wel; iedereen
is er zeer naar over. Ook is hij algemeen bemint, die goede man.
Van morgen heeft Adraan Valkenburg hier een briefje van u ge-
bracht voor Jaap. Dat wij hem van middag zullen geven. Adriaan
verzocht u zeer zijne complimenten te maken. Het is dagelijks hier
partijen. Donderdag de 24 was het aantekendiné bij mijnheer nach-
-brug. Vrijdag eene groote thé dansant bij oom Barnaart.  Dingsdag
een jongelui partij en soupé bij Jan Piet. ( waar Ant en ik zijn geweest
en ons perfect geamuseerd hebben) Woensdag de groote thé bij d...
- hor... Donderdag thé bij de gouverneur, en een famile dé....
Christine Wilsen. Van avond ba.. Maandag een déjeuné .......
bij neef de Lange, en s 'avond meer jongelui (waaronder Ant en ik) ....
Dingsdag zoude de partij bij oom van Lennep geweest zijn; wat zegt gij
wel van zulk een drukte  Vele menschen zijn ongesteld. Onder andere
ook de lieve Betje Enschedé heeft de koorts gehad, en is daarna
ijselijk zwak geworden. Zij heeft het na de thé bij de Barnaart gekregen
ik ga van morgen eens zien bij haar. Maar ik hoor met genoegen zij
beter is. Het is wel jammer dat gij niet hebt kunnen profiteren van
alle deze partijen. Iedereen engageerde ons om er te gaan; maar daar
wij bemerkten dat GrootMama er tegen was met de ..., hebben wij er
maar van afgezien, om alle onaangenaamheden vóór te komen, en zijn
nergens geweest als bij Jan Piet, en als Oom van Lennep beter wordt gaan
wij bij neef de Lange. Het geeft eene treurige impressie te midden van
zulke vrolijke dagen. Ik hoop maar dat de goede Oom er nog van ...
opkomen. Als gij in eenige dagen geen tijding krijgt dan moet gij
maar denken het niet erger is, anders schrijven wij u dadelijk. Hij
is altoos zoo lief en goed voor ons, en hoe  dikwijls heeft hij zoo géné-
-reus omtrent ons gehandeld, dat wij hem te veel achten en liefhebben
om niet er over begaan te zijn! Het doet ons ook heel veel moeite!
Nu adieu, lieve Jan, ontvang vele complimenten van ons allen.
Mie komt Woensdag met den heer Jor: . Wilt gij een woordje aan
Ascanius schrijven? Gisteren hebben wij eenen brief van hem gehad.
Hij had u gesproken te Breda dat hem veel genoegen had gedaan.
Nu adieu, vaartwel. Vele compimenten aan Tante Reenen en Neef ...
ontvang die van alle veele kussen hier en denk dikwijls aan ons
Geloof mij oprecht te zijn Uwe u hartelijk liefhebbende zuster
Cateau

P:S: Nevengaande briefje, is een verzoek van Mullier.
of gij hem eens zoudt kunnen opgeven, welk zoort van mensch ...
hij is gëengageerd met iemand waarvoor Mullier zich zeer interesseerd en
wilde nu zo gaarne weten of het een lief mensch was.
Waarde Broeder!

Daar Tante Barnaart, naar den
Haag gaat, wil ik haar een briefje
voor u mede geven. Ik kan, wat mijn
persoon aangaat, u goede tijdingen mede
deelen, daar ik Donderdag naar
beneden te gegaan ben, en daar
het mij zeer goed is bekomen heb ik
gisteren eens ........, en Van daag
...t ....... weder. Gij kunt denken
hoe aangenaam ik het vond eens
een frisse lucht te gevoelen. Na de
4 maanden heb ik toch op mijne
kamer gepasseerd. Ik gevoel mij nog
zwak, daar die laatste koorts mij
fiks heeft aangetast; maar enfin
ik hoop nu maar alles van beweging
en het mooije weder. Als het morgen
niet waait hoop ik een wandelingetje
te doen. Ik jouieree  nu dubbeld van
elke variatie. Mama laat u
zeggen dat zij niets begrijpt dat gij
geen antwoorrd zend op de broek en
borstrok, daar het maken van de
anderen er naas wacht, dus als gij
kunt, schrijf er daan eens over.
- ..... sokken die Gr: aangebreden
heeft. Ten minsten, als tante ze mede
kan nemen. Tante van Ooijen laat
u vele comp: maken. Zij paneest het
avondje bij ons. Ant en Mie eeten bij tante
V: Lennep. Jaap heeft een paar dagen
met L: Pr... in Utrecht gepasseerd.
Zich
perfect  geammuseerd, en is zeer lief
bij de famille Cop.... ontvangen, waar
hij ook gedineerd heeft. Tante van
Ooijen laat u zeggen dat zij zeer
goed gezien heeft in de courant
wanneer Beijetenveld publieke verkopng heeft
en het u niet moet verwonderen
als At: eens onverdachts voor uwe
oogen staat. Nieuws is hier niet. Er zou
nog een bal wezen, denkelijk vrijdag
over acht dagen. Dingsdag is onze
goede moeder jarig. Dan zult gij wel
schrijven; Maar overkomen zal wel
geen denken aan zijn. Van Doornick
is terug, maar Cateau is nog in
Deventer, met de reis, die nog al lastig
is met het kind in dit saizoen.
Nu, lieve beste Broeder, vaarwel. Het
zal u zeker genoegen doen goede ti-
dings van mij te vernemen, Ik ben
vreeselijk blij weder zoo gezond mij te ge-
voelen. Als nu de hoest ( dat kra...)
maar overgaat, en de krachten wat bij
komen, dan zal het wel weer gaan.
Adieu beste Jan, veel liefs van moeder,
tante van Ooijen laat u zeggen dat
Oom de Polka hoed zeer goed bevalt.
Adieu, geloof mij
Uwe liefhebbende zuster
Cateau V: Sijpesteijn

Zondag avond.
Lieve broeder     Meerenberg den 12 nov

Ik heb van morgen uwen brief ontvangen en was niet weinig
verwonderd bij het leezen. Ik dank u hartelijk voor het in mij ge-
- stelde vertrouwen en hoop het mij waardig te maken, zoowel
door de grootste geheimhouding als door eene openhartige
verklaring van mijne meening in eene zaak die uw
geluk ( dat mij zoo zeer ter harte gaat) betreft,-
Vooreerst wil ik u over Ida spreken:in deze dagen heeft zij
ons, Mie en mij veel gesproken over de zaak betreffende
Pallandt en niettegenstaande de vele zwaarigheden, aan
deze zaak verbonden, geoof ik wel, dat dezelve, door Ida
niet
zal worden opgegeven, en daar zij in de volgende zomer
meerderjarig word, twijfel ik niet, of dezelve als dan gedeci-
-deerd worden: Want Ida zal hare
genegendheid niet aan een
vooroordeel van Tante tegen die famille opgeven. Wat Ida's, vrien
-delijkheid jegens u betreft gedurende de dagen van uw verblijf
te Meerenberg ik schrijf dezelve toe aan eene hartelijke vriend-
-schap  voor u maar zonder eenig meerder gevoel. Zij denkt
mischien dat gij wel weet haare liefde voor een ander, en
iu door vriendelijkheid wil toonen dat vriendschap voor u
thans haaar opregt gevoel is.  wat ik u over Ida en Palland schreef
Ten tweede lieve Broeder, ( want fortuin, enz: staat naar
mijn inzien in zóó verre op de achtergrond, dat indien
dit tweede punt niet naar wensch was, de geheele
zaak liever moest uit de gedachte gezet worden) ten tweede
dan, lieve broeder, mijn oordeel over het character humeur
enz: van Bramine. voor zoo veel als ik Bramine ken, kan
ik niet zeggen of zij heeft in vele opzichten zeer lieve qualitieten
Een goed humeur,  zoo nu ik weet, veel openhartigheid, in het
betuigen
van vriendschap: heeft zij iets tegen iemand, dan zal zij niet
vriendelijk wezen en ik geloof dat het van dáár komt dat
vele menschen, haar wel eens nuffig vinden. Alhoewel wij, die
haar zóóveel zien, en dat ook wel eens ten onzen opzigte zouden
gemerkt hebben, nooit daar hinder van hadden. Zij is een-
voudig, zelfs soms nog kinderachtig, in haar spreken en
smaken. Ik geloof echter dat zij veel leiding nodig
heeft. En daar zij leeft in eene kring en met ouders die
alles bijwonen en alle partijen en amusementen mede
doen, zoo komt bij mij de vrees wel eens op: zou Bra-
-mine in het
huisselijke leven, waar gij uw genoegen
zoo zeer in zoudt zoeken, wel altoos tevreden zijn, en zich
in kunnen schikken? Ik kom er vooruit, waaarde Broeder,
ik ken haaar niet genoeg, van
deze zijde om haar
te beoordeelen. Het kwam mij wel eens voor, dat zij al te
veel altoos van toilette en pleizier vervuld was; maar ik
zeg: ik ken haar eigentlijk op dat punt niet genoeg
spreek ik haar nu, dan zoude ik meer letten op hetgeen
zij zeide, en altoos er bij denken "Zou dit Jan gelukkig
kunnen maken?""Zouden zij dáárin overeenstemmen?"
Wat ik u raden zou, lieve Jan, is dit: niet overhaast te
werk te gaan. Zijt gij eens weder met haar, zie dan de
conversatie eens meer bepaald te brengen op eens wat
zaken van meer gewigt dan de conversties zoo in het
agemeen zijn, waarvan men zoo weinig kan oordeelen
over de wijze van denken, over het een en ander.In het
huwelijk dunk mij, zijn zoo vele omstandigheden, waarin
men troost, leiding, raad en liefde behoeft om onder
vóór en tegenspoed, alles voor elkander te zijn. Mijn opinie
doe niets overhaast! Het is zulk een gewigtig oogenblik
voor uw geheel volgend leven! Maar dit schrijft gij mij
zelfs, en gij zijt te verstandig om overijld, zonder goed en
bedaard nadenken eene stap te doen, die u beide bij
nadere kennismaking zoude berouwen. Bramine is
liefhebbend van character, dus als zij in vriendschap zulks
is, vertrouw ik dit nog meer en inniger van haar, in
zulk eene betrekking met zachtheid, kan men haar
veel leiden, geloof ik, en zoo het een en ander doet
mij wel denken zij geschikt zoude zijn om u gelukkig
te maken, en evenwel lieve broeder, ik aarzel, bij de
gedachte dat zij eens niet huiselijk genoeg, zoude zijn en ..
dat zij zich niet naar een klein fortuin zoude kun-
-nen schikken, enz- Maar ik schrijf u nog nader. Ik
zal mama morgen spreken. Jaap zal wel op het bureau
zijn.
Woensdagmorgen. Jaap en mama beiden heb ik uwen brief
medegedeeld, en ook mijn antwoord. Beiden vonden mijne bezwaren
ook, maar tevens moeijelijk alles goed te beoordeelen. Zij raden u
gelijk als ik niet overhaast te werk te gaan en goed Bramine
te leren kennen. Ten minste voor zooveel gij daartoe in de
gelegenheid zijt. Het is moeijelijk voor u zoo in eene andere
plaats zijnde. Jaap hoopt binnen kort eens bij u er over te
kunnen praten, in den Haag.
De neus werd niet weinig wijd
bij het hooren van uwen brief. Nu adieu beste broeder. Mama
schrijft u binnen kort, en doet u hare hartelijke compimenten
Ik hoop dat ik u duidelijk mijne gedachten heb doen kennen.
Maar vergeef stijl en schrift, want ik heb u dezen gisteren
avond bij een klein endje kaars geschreven. Tante keek raar
op toen ik aan het ontbijt uwen brief kreeg en las, zonder
er iets van te zeggen of vóór te leezen. Ant laat u zeggen
dat zij de beurs u bij gelegendheid zal zenden. Gij kunt er op
aan dat het
geheel onder ons driëen blijft, Mama heft eergisteren
met Ant bij Neef de Lange gegeten. Hij was ijselijk vriendelijk
denken er wat achter zat. Gij weet niet hoe lief
ik u heb, dus neem ik het grootste belang in
eene zaak die u zoo van nabij betreft geloof mij als
altoos Uwenlief:
vriendin
Cateau
geweest. Hij is er zeker zeer mede  ge....  Het is van
daag zulk infaam weer, anders had ik eens bij B; gegaan.
Nu adieu. Uw brief aan den Heer Zeenbrugge is door den
slager gisteren al bezorgd. Schrijf mij spoedig eens. Maar adresseer
dan maar aan Mama. Als ik dikwijls brieven kreeg zouden
is altoos, dat het niet nodig is, die geextalteerde liefde te
gevoelen, die toch geen stand
kan houden. Maar men
moet zich boven
allen verkiezen, zal de genegenheid duur-
-zaam zijn, in het huweijk. Houd gij zoo veel van haar
en vooral hebt gij zoo veel
achting voor haar, als nodig
zal wezen om haar met hare gebreken die zij natuur-
-lijk zal hebben zoo als wij allen, lief te hebben, dan ge-
-loof ik geenszinds dat ik het u kan afraden. Maar
ik zeg u nogmaals, ik ben bang zelve haar niet genoeg
te kennen. Wat aangaat ten derde, uwe vraag of zij
u zoude kunnen liefhebben? Ja, wat zal ik u zeggen. Zij
zoowel als mr: en Mev: spreken altoos met veel vriendschap
van u, en ik zie daar zoo veel
vóór als tegen. Vóór, dat gij
zegt, zoo veel mogelijk haar oplettendheid te hebben bewezen
en zij altoos weer lief en vriendelijk blijft. Indien zij niet
coquette is dat ik niet de minste rede heb om te denken.
waarom zoude zij dan toonen dat het haar niet onaange-
naaam is?
Tegen dat ik geloof, zij lang en veel van
Willem Valkenburg heeft gehouden en zoo ik altoos in de
waan verkeerde nog van hield. Evenwel, heeft zij mij
nooit daarover een woord gesproken, dus ik weet het niet.
Ik vind zeer goed, dat gij niet de L: hebt geschreven, maar
als ik u iets raden mag, dan zoude ik hem voor het oo-
-genblik bedanken, voor zijne offerte nu er de ouders over
te spreken. Hij is
bemoeijallig en zoude door al te groote
dienstvaardigheid misschien alles bederven. Zijt gij eenmaal
(dat dunkt mij, voor eenen heer niet moeijelijk is, om zonder
déclaratie precies te weten of een meijsje u lief heeft) Zijt gij
eenmaal van hare genegenheid overtuigd, dan kunt gij immers
nog Neef verzoeken onder de hand met de ouders te spreken.
het fortuin is zeker een groot bezwaar. Maar daar zij een
eenig kind is en indien Bramine,
zóóveel van u houd, om stand-
vastig vol te houden dan zullen hare ouders dunkt mij
haar geluk bedoelen en liever bij hun leven, daar het hun
eenigst kind is, haar geluk verzekeren. Maar nog eene
zwarigheid doet er zich voor u op: En dit is: of Bramine
zoo wil als hare ouders er zullen kunnen toebesluiten om
van elkander af te gaan? En dikwijls zoo ver, als uwe
stnd en carrière mede brengen? Maar deze moeijelijk-
-heden, indien gij haar hartelijk lief hebt en zij wederkeerig
u, en indien gij genoeg overeenkomst hebt om alles met
elkander te deelen in de toekomst, alle deze moeijelijk-
-heden zijn dunkt mij over te komen. Ik zal, volgens uw
verlangen morgen Mama en Jaap uwen brief mededeelen
ik had zoo gaarne deze heden al verzonden, maar dit
kon niet meer. Nu gaan wij morgen naar Haarlem en
zal hem dan op de post doen. Spoedig schrijf ik u dan weder.
Mama zeker ook. Gij zult geene aangenaame tijd door-
-brengen. Wat mij aangaat ik houd veel van Bramine
en daar zij, van de eerste dag onzer kennismaking af,
altoos zeer hartelijk en lief voor ons was, heb ik altoos
haar gaarne gezien. Evenwel ik herhaal het, haar karak-
-ter en wijze van denken in vele opzichten nooit zóó zien
te ontdekken als ik zeker zoude gedaan hebben als
ik had kunnen voorzien dat uw geluk er mede in verband
stond. Jammer dat zij nu maar zoo kort in den Haag
is geweest. Gij zijt zoo als gij zelfs zegt zoo weinig in de
gelegenheid om haar eens te zien zoodanig en eens eigent-
-lijk elkàar te leeren kennen. Ik herhaal nog eens lieve broeder
Waarde jan!


de 8ste wil ik niet voorbij laten
gaan zonder u deze letteren te schrijven
om u zeer te feliciteeren, en u alles
toe te wenschen wat u aangenaam
kan ziin en u gelukkig kan maken.
Mogt gij nog vele jaren met Jeanne
en uwe lieve kindertjes dien dagen
vieren en dit jaar u weder in
hun aller welzijn verheugen.
Van tante Phiippine die nog een
dag of drie op Rooswijk bij ons
heeft gelogeerd, vernam ik goeden
ttijdingen van u allen. en dat de
kinderen zoo lief waren. en uw kleine
Henrij zoo voorspoedig opgroeijde.
ons lieve Keetje zoude nu ook al zoo
zoo lief geweest zijn. onze andere
twee worden regt lief en zijn ge
ukkig tegenwoordig zeer welvarende
en hebben geen koorts meer. gij zult
misschien wel al vernomen hebben
er bij ons in Februarij weder een
kleintje bij ons verwacht wordt
mogt alles eens gelukkiger aflopen
als de vorige keer het kan mij
wel eens ongerust maken ik ben
nu weder beter maar heb zoo aan
pijn in de maag gesukkeld en wat
nooit nu ben ik nog al heel wel.
wij zijn nu veertien dagen
thuis van Rooswijk alwaar wij
het mooij met het weder hebben
getroffen. ik heb altijd veel genoegen
om daar te zijn als het weder
wat goed is, de kinderen kunnen
daar zoo vrij en vrolijk wandelen
del Court is 5 dagen naar Gelder-
land geweest, en is van middag
weder terug gekomen. Marie vond
hij nog al redelijk Zij is anders
nog al naar geweest, het is naar
dat sukkelen. ik hoop wij
spoedig de tijding van Truitje
hare bevalling zullen horen.
ik hoop maar alles goed af zal
lopen met haar. weinig nieuws
wat ik aan u van hier te melden.
Zeker weet gij het engagement
van Jeanette Fontein af is. dit
heeft ons niet verwondert.
en heb het altijd wel gedacht.
tante Philippine is nog altijd
rhumttiek en tante E heeft
tusschenbeide nog wat koorts.
nu is zij eenigen tijd weder
vrij. Jaap sukkelt er ook nog al
aan. eergisteren avond zijn zij hier
geweest. nu waarde Jan eindig
ik deze del Court laat u zeer
feliciteren veel liefs aan jeanne
en geloof mij uwe liefhebbende
zuster Anna del Court
7 october 1858
ik hoop gij eene aaangename
dag zult doorbrengen n ik zzl
met een glaasje wijn uwer in
dachtig zijn vele zoentjes aan de
kinderen
Haarlem 29 Januarij 57
Hooggeachte Vriend Waarde Neef.

Naar aanleijding van den inhoud van de brief, bij mij gisteren,
van onze vriend Pieter ontvangen, 6 december a.p. , kan en
moet ik opmaken, dat wanneer wij, nog van hier, per mail van
Februarij eerstkomende, zoude schrijven, zijnEd onze corresponden
tie niet meer....  zoude ontvangen, daar hij mij schrijft= het zou
= dan ook niet nodig zijn, ( niet denkend aan onze gedane belofte voor
de heer van Alphen) = dat Ued op deze mijne brief antwoord, welk ant
woord hier pas den 26/30 Maart kan zijn, en dan zit ik, hoop ik,
= reeds bij Ceijlon: ik zoude Ued alle in consideratie geven, daar
u met uwe gewone bereijdvaardigheijd, reeds de zaken vóór van Alphen
zult bewerkt hebben. om dezelven, met uw schrijven aan uwen ouden
vriend Pieter te gelijktijdig per mail te expediëeren; de ....
eenigsints, om des Pieters verlangen, te willen veranderen na-
mentlijk uw eijgen genoegen om u, met zijn ed optehouden, en zoo wat
onder
onder scheiden de oude genoeglijke herinneringen aan oude koetjes
zoowat uit de sloot te halen, vooreerst aan de kapstok te hangen
tot tijd en wijle gijl: zulks genoeglijk over vier maanden van mond
tot mond zult kunnen doen, terwijl gij, om toch aan zijn ed verzoek
ter voldoening van het verlangen van de Heer van Alphen, gevolg
te geven, de goedheid zoude hebben mij die stukken te doen geworden,
ten eijnde ik die dan per mail ... verzende, aan het adres van de
heren Dorrepaal te semarang met verzoek van verdere expeditie,
dit komt mij het eenvoudige en doelmatige ... dat wij kunnen
geven aan de laatste zelve, bij absentie van Pedro. daar welligt de
Heer van Alphen anders één retard zoude kunnen vinden van
minstens 5 a 6 maanden.
Ik geve u de zaak ten besten over en laat u de wijze van handelen
geheel aan u over  de vriend Pieter maakt ief één erg groot
feest van het vaderland weder onder de voeten te hebben en veele
van zijnen oude kennissen hartelijk begroeten.
Ik verzoek zeer mijne hartelijke groeten aan ued echtgenote en verdere
vrienden, en geeft mij s.v.p. uw gevoelen in deze, met derzelver uit
werking, te kennen  geloof mij inmiddels met ware vriendschaap
UWtoegenegen...   Oom
J.W. Druijvesteijn

mijne brieven gaan
heden uiterlijk maandag
via Triest weg
Beantwoord.. 17 jan 1857

Veel Geachte Vriend, waarde Neef

Het is wel uwe, mij teregt bekende bereijdvaardigheijd, om
uwe vrienden en bloedverwanten ten dienste te willen staan, die
mij zoo indringend vrijpostig doet zijn, uwe medewerking
in het belang van één derde jaar vierde persoon, u geheel vreemd
interoepen, dan, daar onze O.Indische vriend Pieter Druijvesteijn
daarin de hoofdrol speelt, in het belang van één zijner intime
vrienden aldaar, de heer H van Alphen, zoo hebbe ik de stoute
schoenen maar aangetrokken en zie hier de zaak
de Heer van H van Alphen, koopman, ------ / a/
Eijland Java; van wien als het waare het geslagtregister enz
hiernevens gaat, hetgeen ik per jongste per land mail ontving
en al hetwelk ik maar kortheijds halve hier bij voege, wenschte
zoo
/a/ renvooi aan den inhoud
der brieven ...bijlaag
zoo gaarne al het nodige in het werk te stellen, om konde het zijn, bij
gunst van Z. Maj. te worden opgenomen, hetzij, als verheven of. hoe
ook, in de Nederlandse adel, daar ik door uwe broeder toch
geinformeerd ben, dat de zaken, den Adel betreffende, nu bij het Min:
van Bin: Zaken zijn overgegaan en ik daarbij gene kennissen hebbe,
zoo zoude u mij aller bijzonderst verplichtten van u eens te infor
meeren of er apparentie zoude zijn, dat zullen geaccordeerd wierd!,
wat er in dit geval gedaan moet worden?, kan dat geschieden
zonder procureur de..?, hoe en aan wie moet de aanvrage
daartoe geschieden, oordeelt gij het van belang speciaal in 's Hage
den één of ander er mede te belasten, fiat, gelieve slegts in dezen
te handelen even als of het u aanging, ik vinde mij door mijn zoon
Pieter tot alles gemachtigd, mits dat ik de pot gaar gekookt
goed overzende; weest mij dus behulpzaam mijn Vriend en
stookt het vuurtje eens aan. maar doet het op uw gemak

Daar ik vermeende, dat den inhoud dezer te groot en te dik voor
de post zoude zijn, zoo hebbe ik het u maar doen geworden per
spoortrein en er één pakje aangehegt, het welk mij aangenaam
zal zijn, dat Uwe Echtgenote, mij helaas nog onbekend,
zelve openen,
ten eijnde hetzelve nader te doen ontsluiten wegens in dices
en het u dan voorzetten, in het vertrouwen, U mij wel ten goede zult
Lieve Vriend,

hartelijk dank voor uwe llieve
letteren gisteren morgen ontvangen,
groot genoegen deedt het mij dat
u aan mij dacht, in het vooruitzigt
van lieve betrekkingen bij u
te hebben; maar lieve jan behalve
ik mij weinig gestemd voel, van
onder menschen te zijn, zoo heb ik
de groote verkeerdheid van vreeseijk,
(ja laat ik het maar noemen zoo
als het is.) bang te zijn op de spoor
- wegen, en het wezenlijk een
plaag voor mij is! echter geloof
mij dat hij mij kost het genoe-
- gen te missen van u en uwe
lieve vrouw niet eens in een
lief huis houden te zien. en zoo
Dod mij het leven spaard, zoo
is mijn vast voornemen u
later eens te komen zien per schuit,
hoe prozaisch dat moge schijnen,
is het voor mij waarlijk een genoegen
op die makkelijke, langzame manier
te reizen, nu hoop ik maar niet
lieve vrienden, u het mij ten
kwade zult duiden, daat ik van
uwe vriendelijke uit nodiging
geen gebruik maak; toch hebt
u mij genoegen gedaan, met
mij te vragen, ieder bewijs
van vriendschap, van hen die
ik lief heb, is mij on eindig veel
waard, en het gemis er van
een verdriet. Dus lieve vriend
dank ik u hartelijk voor uwe
goedheid naar mij,
De lieve Ant, is regt in haar
schik en DelCourt bevalt mij
hoe langer hoe meer, God schenke
zijne zegen op deze verbinte-
nis, u weet hoe veel ik van
uwe lieve zuster houde, en
hoe haar geluk ééne mijner
dierbaarste wenschen is! mijn
eenzaam leven gaat treurig
voorbij doch maakt mij niet
ongevoelig voor het geluk van
hen, die mij lief zijn, al kan ik
er niet met die vroijkheid in
deelen, die anders zeker het geval
zoude zijn! ook het geluk lieve
vrienden dat u te wachten is,
doet mij groot genoegen, en moge
die vermeerddering van uw huisge-
-zin steeds tot in late dagen uw
geluk vermeerderen!
Nu adieu, lieve Jan na u nog
maals voor uwe lieve attentie
bedankt te hebben, waan ik mij
als altijd ook van u, lieve Jeanne

uwen liefh. Tante
E:A: van Sijpesteijn

Haarlem 15 nov:  53
Waarde Jan, ik wil nu geen dag meer uitstellen om
u te schrijven, ik heb gewacht of Ceva u of mij
ook zoude antwoorden, eenige dagen nadat ik alhier
terug was heb ik hem weder geschreven doch nu
schijnt het wel dat wij niets van hem zullen
hooren, ik heb hem allervriendelijkst geschreven
zijn niet antwoorden geattribueerd aan mijn
verzuim van het adres niet te hebben opgegeven,
en hem tevens vriendelijk verzocht als nu een
antwoord te mogen ontvangen, nog zeer
geappuijeerd hoe gelukkig mama en wij
allen zouden zijn door u promotie, en
dat het vooral mama ook zoo een genoegen
zoude doen, om iets ten dien opzichte van
hem te danken te hebben, van wiien zij altijd
veel hield, en zo eigen bij ons aan
huis was, en ook óns altijd attachement
had getoond, meer beste vriend kan ik er niet
aan doen verneemt gij iets dan zal ik het wel
vernemen zo als ik het u wederkerig beloof
Jaap is nu wederom terug en uwe famille
zullen het nu wel stil hebben, ach.  vandaag
is het reeds een maand dat uwen lieven vader
afgestorven is, en herdenk ik hoe treurig zijn
leven was o dan verlang ik niet dat hij nog
met ons was, doch dezen gedachten is zeer treurig
op zich zelve ook voel ik mij zeer bedroefd
en neerslagtig de onzekerheid waar wij alsnog
in verkeeren omtrend den afloop met A...
(ascanius?)
en de anderen brengt er ook het zijne toe mede
ik dank u lieve Jan voor uw briefje laatst ont-
vangen, maar schrijft of spreekt mij nooit
meer over het geen ik voor uwen lieven
vader heb gedaan, nooit zoude ik hier over
gesproken hebben was het niet om u bij
het vinden van die treurige bewijzen de
verzekering te geven dat alles afgedaan
was, en och het was ook zo veel niet, en
nooit heb of zal ik geloof ik met ge-
lukkiger gevoel weder iets uitgeven
God zij gedankt tot dusverre komt er niets
onbekend op, o dit geeft mij zo een kalm
en gerust gevoel, het spijt mij zeer van
die horloge kast en ring doch het werk
is nu toch mijn, wij ontvangen zeer veel
blijken van hartelijke deelneming neef de
Lange is zeer werkzaam neef Berkhout
zal als hij de opgave van Dalen heeft
n        de taxatie Pluim gaan spreken
ik schrijf u dan nader.
Grootmama heeft veel gehoest en sliep
bijna niets, doch nu gaat het veel beter
en waarlijk het is te verwonderen zo goed
als haar gezondheid is zij maakt u nevens
mij haar hartelijke com: en verzekert u van
hare vriendschap en zal alles wat zij kan ..
uwe lieve famille ..., nu beste Jan vaart
wel schrijf ons eens en twijfel nooit aan de
deelnemende vriendschap van uwe liefh. Tante E
Haarlem 2 junij 1841

Elisabeth van Sijpesteijn
zuster van mijn vader
jh Cornelius Ascanius van Sijpesteijn
JWvan Sijpesteijn
ieve Beste Jan! alhoewel eenige tijd nog uitgesteld
te hebben eer ik u lieve dankbaare brief beantwoord, is geen
zints aan ongevoeligheid maar heb veelen bezighedens gehad door
mijn vertrek naar buiten en heb dan zo eene drukte in mijn
hoofd dat ik nog niet met die stilte aan het schrijven kan gaan
zetten zoals ik er van houw, nu hier geëablisseerd wil ik
het ook niet langer uitstellen, mijne brieven aan mama
en ....  Zuster geduurende hun verblijf te Rotterdam
zullen u wel zijn medegedeeld en u van mijne deelneming
verzekerd hebben zonder dat ik het nodig oordeelde u zelve
in het bijzonder te schrijven, ik behoef er ook verder niets
van te zeggen, u lieve Jan, heeft verloren eene teder bemin
de Vader, en ik een beste lieve Broeder, God weet, hoe lief ik
hem altoos heb gehad, en heb ook altoos zo veel in ver-
mogen was zijn ongelukkig leven tragten te verzagten, zoo
heb ik daar een ogenblik berouw van gehad, en was wel
verzekerd, was het andersom mijn geval geweest, hij ...
nog meer voor mij zoude gedaan hebben, want hij bezat
zo een goed hart, wat een blijke gaf hij ons daar nog van
in de laatste daagen, welk gelukkig gevoel heb ik niet
van nog bij hem geweest te zijn, wat eene vriendschap betoonde
hij mij, ook met zo een aangenaam gevoel denk ik hem na
ik ben waarlijk haast zeker zijn laatste levensdaagen geluk
kig zijn geweest, dat ook wel veroorzaakt werd door de
..... godsdienstigen gevoelens daar hij in verkeerde en
daardoor ook met kalmte zijn einde te gemoet zag, wat
een geluk voor allen de overgeblevende van hem met ...
gevoelens te kunnen nadenken, en over hem te kunnen spreken
dat hoop ik lieve Jan wij nog lang zullen kunnen doen, de goede
man was helaas ongelukkig, en waardoor, dat hij helaas de eerste
keer gehoor heeft gegeven aan dingen daar hij zig voor had
moeten wagten, dan komt men helaas van het een, op het
ander, zonder te bespeuren dat het dikmaals ongelukkige
gevolgen voor altijd nasleept enmijn over
gesproken, daarom lieve jonge dat gevoelde hij ook aan
het einde van zijn leven, en heeft er nog met mijn over
gesproken, daarom lieve jongen u zijt jong, maar wees
op uw uwen hoeden, niet dat er in iets reden is om u te
verdenken maar eene goede raad, weet ik, daar ken ik u
te goed, voor zal u nooit kwalijk nemen wagt u voor
de eerste stap en verzuim nooit God, en godsdienst want
daar van komt alles en daar moet men tog het goeden
ook door ontvangen, reken dit nog als eene raad van uwen
lieven Vader die zo veel van u hield , en het zo goed met u
meende, hij zijde mij nog mijn ongelukkig lessen moet tot
een ezempel aan mijne Zoons strekken, om op hunne
hoede te zijn, ook ik bid u dan lieve Jan blijf altoos volhar-
den in t goede en dat wij allen altoos die vreugde van
u zullen hebben van u oppassen en gedrag daar wij nu
ons reeds in verheugen, dat zal dan vooral ook een blijk
van dankbaarheid zijn voor het geen men voor u doet, u
spreekt veel van dankbaarheid jegens mij, maar waarlijk
lieve Jan u weet niet half, en het is te delikaat het u te
zeggen, welke verpifting u aan oom VL heeft, het is zo een
best mensch en meent het zo goed met u allen wat is dat nu
ook zeer lief van hem van dat huis, omdat maar zoin eens, ja zelfs
dat ik er niets vanwist voor zijn rekening te nemen tot aanstaande
mei en daardoor u famille die tijd voor niet te laten woonen, en de
tijd te geven om, met overdenking verder te handelen
In het gegeven
in Haarlem te komen woonen dat économiseerd veel in veelen dingen
en dat zal helaas van noden zijn maar daardoor behoeft men niet
ongelukkig te wesen, er is ook eene tijd geweest dat mama het met ons zeer
zuinig had maar wij hebben ook medegewerkt om rond te komen e zelfs
nog wat overgehouden wij hebben er zegen op gehad en hopen dat van u
famille ook het geval zal zijn wat een geluk ondervinden u tog allenmaal
nog in u ongeluk, en God verlaat niet diegenen die op hem vertrouwen
in die gevoelens daar u lieve vader in is gestorven hebben wij allen rede te
....   die   van een geluk           dat hij hier op aarde
niet had, dat geeft zo veel troost voor ons allen en moeten ook        in
de wijze schikkingen van het opperwezen, vandaag een jaar nam hij de
lieve beste Kee tot zig. dat lieve kind ... nu zedert een jaar bevrijd van allen
kommer en ellende en is vereend met haare lieve beste vader God spre
hoop ik ons verder voor dergelijke beproevingen, en ons het geluk vergunnen
mijne lieve moeder nog lang te behouden, op haare gevorderde leeftijd
zijn het zware schokken, mij dunkt zij weer beter is, als toen zij van Rotterdam
terug kwm, ik hoorde ook met leedwesen zij zieker was geweest doordat
men nu had geschreven, jammer was het u nog niet wat heeft kunnen
blijven die tijd heeft u het braaf druk gehad met over gelukkige zzaaken te
schikken, ik heb veel tot u, en de goede Jaap zijn ........ gehaad
die goede jongen heeft het og druk       als alles maar naar
geschikt kan worden is dat     spoedig vergeten, wat is neef de Lange
tog weer hartelijk in dit geval en neef Berkhout niet minder Oom ,,,
is ook zo lief maar in een woord onze geheele famille zijn u allen
goed gunstig; met leedwesen verneem ik de lieve Ascanius wat ongesteld is binnen
eenige daagen is mijn voornemen hem eens te schrijven de tijd zal spoedig komen
dat wij hem terug zien, ik vond hem zeer veel gegroeit en wat breder en dikker
geworden hij zzaag er superbe uit nog een jaar dan gaat hij ook op zijn eigen
wieken zwaijen mogt hij daan u exempel in alleen deelen volgen en zo veele
redenen tot comtentement geven. ik weet, u wat lang met mijn gekrabbel
op te houden, maar zo gaat het als ik begin, dat niet dikwijls gebeurd.
mijn zuster Betje voet zig ook beter doch hoest nog dat is ook niet te beschrijven
wat die niet voor u lieve vader heeft over gehad, en voor u alleen het is een
aller best mensch, maaar met zo een gelukkig gevoel kunnen wij er over spre
ke en hebben er zo veel satisfactie van, en wenschte niet of hadden het gedaaan
de goede Wig heeft weder wat                dt is al    begonnen
gisteren egter was het wt beter, en hoop de wrmte hem verder goed zal doen
nu lieve Jan zal ik zeker eindigen na u van Oom ida en dik de complimenten
gemaakt te hebben, omz   

Meerenberg 24 mei

(A P van Lennep- Sijpesteijn)
Meerenberg 21 october

Lieve Jan! Mijn eersten gevoel was toen ik gisteren
naar een briefje van u moeder vernam het verbreken van
u engagement met Bramine om u een woorddje te schrijven,
u te zeggen zulks mij verwonderde kan ik moeilijk, daar
de handelwijzen van haaren ouders reeds zedert lang deed
veronderstellen zij berouw hadden toen het geld zaaken ging
betreffen, van ik aan gehaaald te hebben, en hunnen toe
stemming aan het zielsverlangen van hun eenig kind
te hebben gegeven wat hun geweeten nu betreft daar omtrent
is hunnen zaak, en heeft die handelwijzen invloed op
de gezondheid vaan hun dochter, zijn zij het alleen die het
hun te verwijten hebben, maar geen zints u, want ben
voor zeker overtuigd u beiden u hartelijk lief had
en beklaag niet alleen Bramine  van geforseerd te
zijn geweest van u te moeten af zien, maar ook om
zulke ouders te hebben die oor hun eenig kind geen
duit overhebben en daardoor hun geluk op offeren,
u heb veel reden van troost dat u er in geenen deelen oorzaak
toe heb gegeven en dat er niets op u gedrag te zeggen valt
en dat men eenparig de slegte handelwijzen van Mr en Mevr
blameerd, de laatse is bij veelen al weinig geacht, en de eerste
toond een laag, en zwak caracter, die teleurstelling moest
u ondergn, maar blijft u vertrouwen vestigen op god
die mooglijk grooter zegen voor u bstemd en zorg u
gezondheid er niet door lijd. Word men bedroefd er volgt
ook troost op. Want zo even neemt dik die courant op
en leest mij voor uwen benoeming tot 1ste ui. daar wij
beiden ons zeer in verheugen, en u zeer mede feliciteeren,
of het voordeel daar aangehegt groot is, is ons onbekend
maar zeker beter als nu, Bramine zal er zeker veel in deelen
want los zal zij niet van u zijn ik heb groot medelijden met
haar daar zij zeker al lang een ongelukkig leven door mama
zal hebben moeten lijden en zich nu dubbelt ongelukkig gevoelen
daar u moogijk nu geen lust zal hebben om spoedig
naar Haarlem te gaan, en u lust had mij eens te komen bezoeken
zal u welkom zijn, na de 3 november kan ik u wagten maar
ik sta er niet voor in, dik veel thuis zal zijn, die veelen jacht
partijen heeft nu doet zo als u lust heeft en vooraaf schrijven
behoeft niet ten zij u wenschte van de vogelenzang of
Haarlem gehaald te worden, ons vertrek naar de stad is
nog niet bepaald, dezen tijd gaan mij ook ongelukkige her
rinneringen geven, en tog is er aan verbonden een dankbaar
gevoel van mijnen lieve moeder tot zo eene gezegende ouder-
dom in welstand te hebben mogen bezitten, gelukkig voor mijne
ieve Zuster, Wig waarlijk nog al wel is en zelfs ... vinden het
over het geheel beter is heeft hij eens eene buil het is doorgaans
spoediger over ikgevoel altoos eene groote behoefte daar aan
huis te gaan daar ik zo veelen lieve herrinneringen heb.
mijn stadt is ook zederd eenigen jaaren veel veranderd, maar
ik moet Gods wijze wil eerbiedigen, en de hoop koesteren
dat de lieve afgestorvenen moogelijk voor veel verdriet bewaard
zijn gebleven en veel geluk is nog overgebleven dat zie ik
niet voorbij, waar zeker een groot genoegen ik nog in mijn
zelfde manier van leven ben gebleven en nog geniet het bijzijn
van mijn lieve Dik en verder zal ik maar niet vooruit
lopen. nu lieve Jan, vaart wel troost u zo veel mooglijk
oprechte vriendschap van u hartelijk liefhebbende tante
A.t. douairiere van Lennep
geboren van Sijpesteijn,

verzonden de 22.
PS het is mij te moeiijk dezen
te frankeeren naar zal u de post teruggeven
bij gelegenheid. adieu
Hoorn den 11 october 1844

Vriend Jan! daar Verheull morgen naar den Haag vertrekt, zoo zal
hij de goedheid hebben déze voor mij méde te némen; ik ben hier
sints acht dagen en heb het genoegen met de jonge mevr Ulses
en haar man te logéeren het spijt mij Verheull  weder vertrekt,
het is eené beste jongen: ik heb uw famille zeér wel verlaten,
heb bij mama, de dag voor mijn vertrek gegeten cateau en Ant
zijn naar Oom Crommelin te Leijerdorp. dus heeft mama het
stil met Ant en Jaap.
Nu koom ik uw uit naam van freûle Cornélie van Tuijll
vragen: die zeer veel famille zwak heeft: of in de papieren
van uw vader. niet zijn papieren van de famille van Tuijll
daar papa belooft had aan de Heér van Tuijll bij zijn
levén de genéalogie van zijne Edele in orde te maken en
zelfs heéft zij noch brieven van uw vader aan haar vader
daar zijne E. noch méer inlichting vroeg, nopéns de famille,
dus dacht ik het best was, dit aan uw te vragen, daar
gij toch al die papieren wéet, en naziet. doe mij dat genoegen
dit eens goed na te zien, en antwoord mij daar eéns op, of
zouwde papa die misschien aan de famille van Tuijll
te Haarlem noch zelfs overhandigt hebben maar dan
zouwde men er hier wel wat van wéten: maar: nu beste
vriend dit zult gij wel eéns onderzoeken: hope gij welva-
rende zijt: en uw goed amuseert: nieuws heb ik niet mede
gebracht: alles wel te Haarlem; misschien zult gij de famille
van Hasfelt noch wel gezien hebben zij hebben bij mevr Janssens
gelogeert: zij vertrekken allen van daag naar maastricht.
hebben een lang séjour bij de Lange gemaakt. Cateau en
van Doorninck logéeren daar ook, want hun hôtel is noch
niet klaar zij hebben appartementen, gehuurt bij Merlin
in de st Jansstraat over het gouvernement en dit
is geheel nieuw opgebouwd. zij koomen er deze maand,
op: het moest zéer lief wézen. gij weét misschien zij in de
douce attente is van mamaatje te worden: dat komt niet van
...... : vriend jan, ik ben .... ook verhuisd, en ... zéer naar ...
Den: Helder en toch in het midden van mijne kennissen en famille.
ik recommandeer mij, as gij te Haarlem komt, uwe eens bij mij
te zien: ik zie de famille Valkenburg véel, gij zult wéten Willems
verlof heeft aangevraagd, en de dienst zal verlaten, hij is
beter: frits is nu getrouwd, en gaat bij de ouders in woonen,
dat heeft lang geduurt: voor het tot een huwelijk is gekomen
die zullen malkander wel kennen ik hoor niets van Ida
en men legd algemeen het wel lukken zal met P-------
ik durf uw dit te schrijven, daar gij geheel anders denkt
als eénigetijd geleden, maar zal altijd zeggen zij infaam
met uw gehandeld heeft: nu jan daar er zijn er meer.
en ik hoop toch gij eens uit de oogen ziet, en hope en wenschen
uw eene, goede lieve vrouw toe, maar met centen want anders
is het ellende, ik denk hier noch een week of drie te blijven
en dan zouwden ik met ....  sprenger bij de oude mev:
Crommelin gaan logeéren buiten maar noch niet zeker.
Mev: Ulses. gaat denkelijk te Amsterdam woonen: daar
zij iets gekrégen heeft bij de Beijersche Conseel dus dient
daar te gaan woonen, en dan zal ik wel eenige tijd bij
hun gaan: daar zij mij zoo gaarne wilde hebben: dus het
wintertje zal schielijk om zijn: en veel amusemendisn
voor mij toch niet daar ik toch niet méer op groote
partijen gaa, nu vriend zal ik eindigen want weét niets
nieuws, en houw nu maar op: adieu beste vriend, indien
gij iets weet aangaande de papieren dan schrijft gij wel
eens maar denk gij dit niet kan doen voor gij te Haarlem
zijt geweest: ik komd in het begin van november terug:
adieu: amuseer uw goed: en geloof aan de oprechte vriend-
schap van uwe altoos liefhebbende Tante P: Druijvesteijn
Haarlem den 6 maart 1858

Waarde Jeanne en Jan! het is mij aange
naam nu weder eens met mijne vrienden
te kunnen praten en mij met hun te
onderhouden, naa 4 maanden ongesteld
geweest zijnde, en alhoewel niet gevaar
lijk, ben ik hard ziek gewesst, en de
treurige beproevigen dien ik in dien
tijd gehad heb, hebben mij ieder keer
achter uit doen gaan; en nu ik beter
worde gevoel ik eene vreesijke ledig
heid in mijne gedachten en doen.
de dood van het kindje van anna
deed mij zeér veel moeijte, mij zoo
recht in haar geluk verheugd te hebben
zoo in een eene ommekeer en warlijk
die lieve anna was er diep bedroefd over
en noch de goede DelCourt was ook
zeér ter néder geslagen, en de dood van
oom van Oijen al hoewel de goede man
ons bad voor hem te bidden naar zijn
einde, geeft eene groote stilte daar aan
huis. ik was treurig tante niet te kunnen
bijstaan die door gods zégen gesond
is gebléven, en alles tot het laatst
kunnen bij brengen tot zijn soulaas.
het schielijk afsterven van Oom Druijvesteijn
treft mij zeér want wij waren zeér
aan elkander gehecht, en doordien
hij ook alleen was zagen wij ons
dikmaals. maar door mijne ziekte
had zulks in lang geén paats gehad.
en hem niet te hebben kunnen op
passchen dit alles geeft mij eene
naare indruk en daardoor ook lang
geweest voor ik op mijn verhaal kwam
maar nu sints veertien dagen koom
ik werklijk aan, en de zenuwen ook
weder op hunnen plaats; en gaa nu
weder bij mijne vrienden bij ant en
Delcourt, koom ik veel ook bij Jaap
en Marie en die zijn alle recht harte
ijk voor mij. want hebben mij
recht beklaagd en trouw als goud
voor mij geweest, ik heb weder
veél deelneming ondervonden,
ook van veele vrienden hier in stad
en dat deed mij goed:
ik was in de onmogelijkheid uwe
communicatie brief te beantwoorden
want in dien tijd was ik zeér ongesteld
maar nu van harte wil ik uw lieden
feliciteeren en deelde toch zeer in uwer
bijde geluk, en nu een zoon te bezitten
zal onse vriend jan niet weinig grootsch
maken hope van harte de ongesteldheid
dien ik hoor het lieve kind nu heeft van
geéne ongunstige gevolgen mogen hebben
en uw niet te veel angsten zal ver
oorzaken, uwe lieve moeder heeft mij
nu ook eindelijk eéns geschréven was
zeer treurig in mijne ziekte geen lettertje
van haar te ontvangen, weés zoo goed
haar voor mij te bedanken en weldra
zulks zelfs zal doen, ook de lieve .........
tante annette is zeér op haar eigen ziet
haast niemand en komt ook niet uit
Zij is in den Haag geweest, maar had uw
lieden niet gezien: anna is wel maar
wat verkouden dit is een ieder de
kinderen bijde wel, en zeer lief bij Jaap
is alles wel, en Jaap heeft neefje Druijves
teijn trouw geholpen de tijding van
P Druijvesteijn is wel en was zeer wel
aangekomen, treurig is het idée als
zijn brieven koomen noch aan zijn
vader geaddresseerd. nu kan hij zulks
wéten, vinde voor hem eene groote
voldoening noch hier geweest te zijn
hij was recht hartelijk en zeer te vreden
was zeer op zijn .... en had het goed
en deed veel goed, met zijne ... dat
ik altijd mooij vinde want dan is
meer het waard, als men zijn evenment
hier door helpt dit heeft uwe zuster
maria ook wel van hem ondervonden
daar hij zelfs naar toe is geweest:
nu beste vrienden hope spoedig te vernemen
uw lief kindje beter is. hoor uwe bijde
meisjes zeer lief zijn en braaf ge. ijen
de lieve Truitje zukkeld ook veel aan
haar been, de visite van Delcourt en
tante van Oijen zal hun genoegen
gedaan hebben, ascanius lijkt noch
al wel te zijn hope hij zijn minister
behouden moge zouwde dit geloof
ik naar voor hem vinden.
Bu adieu beste vrienden het beste met
uw kindje en verders gezondheid en
twijfel niet aan de oprechte vrien
schap van uwe altoos liefhebbende
tante P.Druijvesteijn

Tante E: is wel ook wat verkouden
eergisteren heb ik bij haar gegeten
adieu
Samarang 2 april 1859

Hoog welgeboren Heer! Zeer geachte Neef!

Vergun mij door deze weinige regelen bij u te introduceren
den Heer Henri van Allphen, een zeer intiemen vriend van mij,
...heer op Java, die morgen met zijne famie naar Holland afreist-
Wanneer gij uwe herinnering wit raadplegen, zult
gij waarschijnijk vinden, dat de naam u niet onbekend is, integendeel
tot eenige vroegere correspondentie heeft aanleiding gegeven tusschen
u en mijn vader.
De Heer van Alphen wenscht u persoonlijk te bedanken
voor de moeite die u, toenmaals, ten zijne opzigte hebt genomen,
en tevens eenige inlichtingen te vragen, welke, ik ben er van
hem niet zullen ontzegd worden.
Ik ken u te goed om hier eenige bijzondere aanbeveling
bij te voegen. De Heer van Alphen
Paramaribo 20 nov 1852

Beste Jan!
Ofschoon maar zeer weinig tijd hebbende
daar ik straks met den Gouverneur op
reis moet gaan en natuurlijk alles op
mij nederkomt, zal ik je eenige regelen
schrijven om je te zeggen hoe goed het ons
gaat Trui en de ieve kinderen zijn per-
fect wel Uwe brief per laatste mail van 12 oct
is ons perfect we geworden. Hartelijk verheugen
wij ons in je geluk en wees zo goed je aanstaande
zeer voor ons te groeten. Ik ben tegenwoordig
onophoudelijk met den G. in het touw,
op reis, in commissie enz, zoodat ik maar
weinig tijd heb Later zal ik met alle ge-
noegen jeverschilende commissies bestel
len en bezorgen, maar het is nu nog wat
druk. Reken dat je tegen 1ste Maart een
fameuse bezending krijgt. k ben druk
bezig om spooreghout in orde te maken
om aan B. Reitz te zenden. Het is nu een
mooi oogenblik. De G. feliciteert je zeer
Het is een beste man. Vooral met die regen
heb ik hem goed leeren kennen en alle dagen
bevalt hij mij ook beter Het is een alle
liefst mensch en Mevrouw ook door zijne
krasse maatregelen zal hij hier wel veel
vijanden krijgen, maar dat is niets Dat
was noodig. Wij verlangen zeer naar
Mr de Man en een nieuwe garnizoenskom:t
Wij gaan over een dag of 10, zoodra ik van de
reis terugkom verhuizen. Mijn oude huis waar
ik vroeger boven heb gewoond, maar nu geheel.
Nr: de Veer heb ik gisteren een lange brief
geschreven. Vele groeten van Bram die je zeer
feliciteert met je engagement: Ik zal je veel
moois zenden, maar je moet wt geduld hebben.
Herman heeft het daguer: van Mama bij
vergissing gehouden tusschen zijne portretten
vraag er hem dus naar: dat komt nu geluk
kig Ik heb hem met een zeilschip eergisteren ge-
schreven. Ik feliciteer je zeer metje mooije cadeau
van de Rit. dat is een mooi souvenir. en een
heele satisfactie voor je. Ik heb ongelukkig het
portret van Mama aan Herman gelaten in
plaats van een der anderen. Vraag het hem
dus; nu komt het net goed. Ik heb Mr.
de Veer over hem geschreven. Ik ga een
heuvel op mijn eigen houtje doen met
hout; ik ben bezig dat van de boschnegers
op te koopen. en laat dit bewerken op de
goede maat Schrijf mi eens en informeer
eens welke maat (precies) zij het harde
hout willen hebben, voor ...bouten en
dwarsliggers. Ik heb aan den G  een heel
rapport over het aankoopen van beddinghout
ingeleverd, terwijl ik persoonlijk de Bruin
zal schrijven. Ik zzal hem dan ook monster
hout en avvouroot zenden. Wat zouden er fa-
meuse zaken met hout hier in Suriname te doen
zijn. Kon ik maar over een paarduizend of
een 4 duij disponeren, maar het is alleron
aangenaamst voor mij, daat verdomde geld
zoo vast op hrt grootback zit Ik zou hier
ten minste altijd 8% kunnen maken en
met plant. of hout wel 25. Eene plantage
koopen heeft echter ook weer zijn nadeelen
daar men zoo eene groote som als 25.000
moet besteden, voor iets dat toch zeer precair
is, daar als het art 92 van het nieuwe Regt
aangenomen wordt, de heele boel op de flesch
gaat hier. Ziet eens uit of gij mij niet
op eene of andere manier een 4 of 5 duizend
guld kunt bezorgen, waaarvoor mijne gelden
op het grootboek borg spreken. Hoe is het
nu met de aanstaande conversie, mag ik
het er dan afnemen ....  of moet ik
het maar voor lief aannemen datzij mij
in plaats van 600. 450 rente krijg. Hoe
gaat dit? Johanna wordt alleraardigst.
Zij wordt zoo vlug als een kievit. a propos
mag ik hier voor mevr Vredenburch een
plantenkist laten maken, dan kan ik
hem steeds heen en weder zenden met
mooije planten, palmen enz. maar zoo'n
kist kost +_ 25.00. Mooije anananplanten
van Trui. Bram en de G. laten u ook
groeten. Doe onze beste groeten aan
Jeanne, en al onze kennissen en vrienden
adieu vaartwel, laten wij elkander nu
al is het een enkel woord, als het kan
met elke mail schrijven. Het is hier
zoo aangenaam, zoo vast te kunnen
zeggen, morgen krijg ik een brief.
adieu vaartwel steeds uwhartelijk
liefh. broeder
ascanius
neem 1/2 ot in de oterij
voor mij of laten wij zamen
een heel nemen. Ik heb veel idee
op geluk adieu.
Lees de brief voor de zusters ook
en doe deze brief en wissel ( in
eelkander in een couvert aan H Buse
te Haarlem. Ik kon nu geen couvert
omdoen. adieu
Koop voor mij een Tilburij tuig voor
een middelmatig paard.
eenvoudig en netjes met haam
zend mij dt zoo spoedig mogelijk
Waarde Broeder!

Ik wil dezen dag niet voorbij laten
gaan, zonder u een woordje toe te zenden
en u onze wenschen toe laten  komen
ter gelegenheid vaan uwen verjaaardag;
Van harte feliciteren wij u en hopen
dat gij in eene goede gezondheid met
allen die gij iefhebt. Dezen dag zult nog meenig
mogen keren, en verder al wat tot uw
geluk en genoegen kan bijdragen
u zoo veel mogelijk zal geschonken
worden Het ware nu al zulk een feest
dag voor uwe lieve meisjes Zoo lang
ze zoo klein zijn hecht men er minder
aan; maar de vreugde van kinderen
bij zulke gelegenheden is zulk een
dubbel feest. Mogten zij al{ gespaard
blijven en gij veel geluk van die lieve
kleinen blijven onder vinden.
Ik ben weder wat ongesteld geweest
maar dat is gelukkig spoedig beter
geworden Van Hasselt en ons lief
kindje maken het best. Wij hebben
van de zomer hier zulke pleizierige
visites gehd tante vOijen Ascanius
en Jaap eene heele maand die trof het
zoo slecht daar hij zoo sukkelde
het is hier nu weder stil. alle zomer
menschen zijn vertrokken Nu weder
de gezeige winter avondjes. DelCourt is
hier een paar dagen geweest  Anne dacht
ook nog eens te komen; maar daar zij
wat koorts had gehad vrees ik zoo wij
hare visite zullen moeten missen Wij
hebben een alleraangenaamst souvenir
van ons toertje van de zomer naar
Holland. alleen speet het mij razend
u zoo einig te kunnen zien, daar
het misschien in zoo heel lang niet
weder gebeuren zal wij hwt weder
kunnen doen. Ik hoorde in al dien
tijd ook zoo nieets van Jeanne gij
moet haar eens zeggen Wij op zulke eene
manier geheel van elkander zouden
vervreemden en ik daar niets geen
plan op heb, daar onze eerste kennis
making daar veel te intime voor geweest
is en alhoewel nu zoo ver van u allen
af zijnde, toch steeds met dezelve vriend
schap aan u allen gehecht blijf.
Hoe maken het uw famille Vredenburg
Zij zullen nog wel buten zijn; .....
voor dezen dag wel bij u komen dat kan
ik mij zoo voorstellen Wat duurt het
lang eer wij de tijding van de goede
Trui krijgen. Ook hooren wij niets
vn u of er nog verandering ophanden
is. het zou dunkt mij naar voor u zin
Wij hadden net naar Zeist moeten gaan
logeren, maar het is nu uitgesteld tot
ik weder geheel wel ben. Ma.... moet
nu een zeer lief huis in Zeist hebben.
Zij maken het allen best. Jacob zit
nu in den Brielle dat is zeker ook
niet vrolijk. Nieuws weet ik van hier
niet Doe vele complimenten aan Jeanne
Trui en Ascanius die gij zeker veel ziet
Ook aan de famille Vredenburch Ik hoop
gij dezen dag regt genoeglijk zult door
brengen Vol laat u zeer feliciteren
vergeet ins niet waarde broeder en
geloof mij steeds met zusterlijke
vriendschap uwe toegenegen
Marie v Hasselt
poststempel Velp
Lieve Jan, ik schrijf u bij deze gelegenheid
eenige regelen. 1ste om u te zeggen dat ik u binnen
kort al het noodige zal zenden wegens de
kwartieren van onze famille, ik heb de stukken
nog niet bij elkander, daar dezelve nog in 3
kisten op de werf staan, en ik tot hedentoe
geen plaats heb gehad omde papieren en
boeken indezelve gepakt te plaatsen. Ik ben
echter bezig een kast te bekomen die op mijn
kantoor zal geplaatst worden en waarin ik
met de andere kasten alles zal kunnen
plaatsen. In die kisten is ook eene volledige
catalogus in folio geschreven door mijn
overgrootvader die de vermaarde collectie
van munten bezat ook heb ik erin foio
bij de acten van verkooping, waarin ieder
penning met de prijzen genooteerd is, echter
heb ik geene gedrukte catalogus meer, ik had
er maar eene die ik in vorige jaren aan
den Heer
G.van orde te Zaandam gegeven
heb; maar daar de prijzen niet bij stonden.
De Heer Guijst die om de catalogus
gevraagd heeft als iefhebber en welligt
oon eene verzamelig heeft zal zeker de
Heer van Orde die werken over de
nmis-
matiek
uitgeeft wel kennen, zoo niet persoonlijk
dan zeker bij naam, en wanneer hij namens
mij de catalogus eens terleen vroeg zoude die
Heer niet weigeren, zoo ik vertrouw, deze daar
ter inzage aandien Heer te geven. Ik wil
ook wel de  mijne zelfde prijzen leenen,
maar ik moet ook de zekerheid hebben dezelve
in goede orde terug te bekomen. Kent gij
nu dien Heer genoeg om hem die aftte
staan dan wil ik dezelve wel voor eenige
tijd aan hem leenen, en dan zal ik dezelve
zenden mits hij de port betaad en wanneer
hij u dezelve terug geeft Kunt gij hem
provisioneel wel houden, maar daaar het
een merkwaardig werk is, door de hand
van mijn overgrootvader geschreven
en inderdaad zeldzaam is, zoude ik het
niet willen misschien. Nu vriendje handel
daarin zoo als gij wilt, maar zorg dat ik
het terug krijg, ik ben dien aangaande
wat moeilijker geworden dan tevooren
want met uitleenen ben ik veel boeken
enz. kwijtgeraakt en dit werk vooral
heb ik prijs op.
Het zal mij bijzonder aangenaam zijn
u eens hier te zien, eenig weinig groen
begint zich te doen zien; over weinige
tijd zal alles groen zijn, en dan zullen
wij door heet aangenaame sejour alhier
de winter, die zeer streng geweest is, weder
vergeten.
Ook doet mij bijzonder veel genoegen dat gij
zoo wel te Nijmegen nar uwen zin zijt, enzoo
veel beleefdheid aldaar ontvangt, ik heb ook niet
getwijfeld of het zoude u aldaar wel bevallen
wnneer gij de Heer Generaal Meijer ziet
maak ZE. dan mijn compliment, ik heb ZE.
op de audientie bij den Koning, bij gelegenheid van
het overlijden van de Koningin gesproken.
Omtrent Keetje enz. zal ik maar niets schrijven
want dat heeft mama gedaan. Nu waarde
zoon, vaartwel, leef gelukkig en zijt altijd
verzekerd van de oprechte en hartelijke liefde jegens
u van uw papa  ACvanSijpesteijn

Kralingen 11 april 1838
Waarlijk lieve Jan heb ik nog geen courage
gehad u lieve brief te beantwoorden ik ben zo diep
ongelukkig en ieder dag gevoel ik te meer wat ik
aan die beste man verlies nooit had ik mij voorgesteld
dat zo spoedig mijn lot zoude zijn geweest maar ik
was te gelukkig en het volkome geluk betstaat hier
niet op aarde, nooit zal ik de goede man vergeten
maar wel altoos en daaglijks aan zijne deugde, en vriend
schap en liefde denken daar ik geduurende de zeventien
jaaren van mijn gelukkig huwelijk. niets dan zoets van
heb ondervonden, en ook wat hij altoos was voor zijne
famille is het bekend en ik twijfel ook geen zints hoe
diep u hem betreurd, hij hieuw ook veel van u dit jaar is
voorzeker al zeer treurig voor ons, en weinig had ik kunnen
denken die lieve beste man u goede vader zo spoedig
zoude volgen, daar waarlijk zijn gezondheid nog zo goed
was, de Heer van Bemmelen zeijde ook het is jammer
met zo een gezond gestel Waar waarlijk dat  reumati
ke was de man nooit ziek van belang u is ook bekend
wat een opgeruimt humeur hij had, altoos tevreden en thuis.
dus verbeeld u nu de stilte en vide die wij ondervinden
vooral de daagen dat dik te leijden is, dan met ons beide,
de kinderen verliesen ook veel aan die beste vader die
alles voor zijn kinderen over had en dik op zijne jaaren
en zijn cariere te leijden pas begonnen had zijn raad
nog zo nodig, gelukkig dat er zo een goede inborst in zit.
maar men moet berusten in Gods wil en in Zijnen Godsdienst
troost zoeken met de overtuging dat hij alles tot ons best
bestuurd en troost nadat hij bedroefd ik hoop hij mij nog ang
in het bezit zal laten van mijne lieve moeder, dat dan zeer
zeker in het vervolg meer een reden van troost voor mij zal
worden, en dat hij spoedig behaagen zal scheppen ook de
lieve Wig zijne gezondheid weder te geven en allen angsten
die wij daar omtrent hebben zal afwijzen, want dat is
nu ook zeer treurig de ziekte gaat wel beter maar door
die ongelukkige pijn is hij zo vreeslijk zenuwagtig
sat men weet na dit wat er nog het einde van kan zijn
vandaag is hij tog wat beter.
Ikhoop lieve Jan u tevreden zijt met uwen verplaatsing
naar terneusen, en dat u ..... er anders niet van
lange duur zal zijn, gelukkig dat het naar de Zomer
gaat, ik hoop maar niet het ongezond voor u zal zijn
is er nog wt coversatie! maar dat denk ik niet.
U famille is gelukkig welvarende, en u zusters zien er
goed uit. Uit de courant zal u mooglijk verneemen de
spoedige dood van Madelaine  ..... daar het tog een
ongelukkig voorwerpje was dunkt mij het niet zeer
ongelukkig is maar altoos naar voor de ouders die
zig altoos omtrent dat kind veel élatie maakte, die
famille komt tog veel ...
den vrouw van Jcob van Lennep nee Boelzelaar is zeer
gelukkig verlost van een zoon dat is nu vreugde
Henk zijn vrouw wagt ook allen dag op een spruit
ik ondervind veel liefs van die famille hun zwager
Piet is voogd, met behulp van Henk, nu moet ik nog
dat nare inventriseeren ondergaan, ik schrik
ook naar buiten te gaan dat tog niet vroeg zal zijn
en het wel zo lang zal uitstellen als ik met schik doen kan
daar word ook veel aan dat lieve mensch verloren, die tuin....
is bevallen van eene dochter de dag dat de goede man is over
leden, nu wenschte Baas en vrouw dt kind naar oom te
hieten en ten gevolg daar van zzal Ida het ten doop houden
dat zal nog eene
Ik kom van mama en gelukkig is de goede wig veel beter
zodat wij nu hoop hebben op verdere beterschap.
Ida en Dik verzoeke mij u veelen complimenten te maaken
en naar u in gedagten omhelst te hebben zo noemen
mij u       liefhebbende maar zeer bedroefde
       A P douariere van Lennep
       geb: van Sijpesteijn
Haarlem den 16 april

1842
Paramaribo 4 sept 1878

Waarde Jeanne!

Onder hartelijk dankbetui
ging voor uwe zoo vriendelijke
letteren van 1 aug. haast
ik mij U daarop te antwoorden
ik was zeer gelukkig om de
benoeming van de lieve Marie
te vernemen. Roell heeft mij
veel gechreven over de prinses
wat een alleriefste vrouw zij is.
Voor Marie zal die positie
alleraangenaamst zijn en wat
zal zij daar in Potsdam interes-
sante zaken bijwonen.
Het is waarlijk voor ons land een
geluk er weder een Prinses
in het land is. Ik zal maar
niet in beoordeelingen daarover vallen
Niettegenstaande ik hier zeer
groote moeijelijkheden moet
overwinnnen en daarbij veelal
nog wordt tegengewerkt, kan
ik toch gelukkig erkennen
dat het nu wel beter begint
te gaan. er komen nu telkens
immigranten uit Bengalen.
Er wordt elke maand voor 60
à 70 duisend gulden aan
goud gevonden enz. De financieen
hier verbeteren jaarlijks en ein
delijk schijnt het wat vooruit
te gaan. Dat heeft mij wat
werk en hoofdbrekens gekost
Goddank is mijn e gezondheid
daarbij onverbeterlijk goed
Ik ben sterk en dik geworden.
Over een paar jaren op zijn
langst denk ik terug te komen
maar schrik reeds vooraf voor
schoonmoeders en andere zaken
waarover ik niet wil schrijven
maar die ik U vertellen zal.
Van Prins Alexander ontving
ik met deze mail een prach
tig groot portret van de
Koniingin als souvenier.
Hoe maakt Anna het?
Groet Uwe lieve zuster Agenie
vooral bijzonder voor mij.
Ik heb van daag weder eene
groote epeditie uitgezonden
om een terrein te exploiteren
waar het goud enorm rijk
schijnt te zijn. Ik ben zeerr
gelukkig met het Ministerie.
Ik word overladen met goed
keuringen over alles wat ik maar
doe of onderneem.
Na vreeselijke kortingeen F 6000.-
's jaars ben ik nu eindelijk
geassureerd voor pensioen,
voor mijzelve f 6500.- en voor
Trui en de kinderen f3750.-
Ik kan dus financieel gerust
zijn. Ik begrijp Trui niet, die
Sophie geheel à l'abandon
laat om bij Johanna te zitten
de laatste speelt geloof ik de
baas over allen. Er loopen
hier over het gaan van Trui naar
Frankrijk praatjes die mijn
bloed doen koken, maar qu'y faire
stille onderwerping, totdat
mijn tijd zal zijn gekomen.
dan zal de ure der verantwoor
ding komen.
Ik krijg hier dikwijls Franschen
bij mij. Die beschouwen mij
algemeen als hun beschermer
onlangs werd ik off: van het
legioen van eer. Binnen zeer
kort zal ik de tijding van eene
nieuwe Fransche onderschei...
die reeds verleend is, hooren.
Ik heb hier een heerlijk huis, een
heerlijk klimaat en zeer veel sijm
pathie bij de bevolking en verder
veel goeds. Ik hoop U over een paar
jaar in den besten welstand te zien. Geloof
mij steeds U...... Avan Sijpesteijn
opzij:

schrijf mij s.v.p. spoedig
Lieve Jeanne! welk een tijd reeds
ik niets van u hoorde toen ik de
laatste keer in den Haag was.
en uwe lieve Anna ziek was.
beloofde gij mij, mij eens te
melden hoe zij was. doch ik heb
niets van u vernomen. door Trui
en  Ascanius hoorde ik het met
Anna gelukkig beter ging, dat
mij toen veel genoegen deed.
gij moet niet denken lieve jeanne
ik dit volstrekt heb kwalijk ge
nomen. maar het spijt mij zoo
ik zoo nooit iets van u verneem.
en schrijft u deze hopende het u
eens zal engageren om mij ook
eens te antwoordden. en eens te
vernemen hoe het u zelve en
uwe lieve kinderen gaat. met
veel genoegen hoorde ik gij in het
voorhout een huis hebt gehuurd.
het zal zeker voor u wel eene
goede afleiding wezen gij hadt
hier te veel herrinherringen die u
telkens weder droeviger stemde.
deze dagen zijn u ook weder vele
herrinnherringen reeds twee jaar.
del Court is naar Gelderland geweest
voor eenige dagen. en heeft Mie ook
in geene beste toestand bevonden.
hoe treurig niet waar. ik vrees
wel. deze staat haar weder zeer
heeft achteruitgezet. het is niets
als een treurig vooruitzicht.
ik ging ook er gaarne eens weder
naar haar toe maar. voor eerst kan
ik altijd zoo moeijelijk, en dan nu
is mijne kindermeid, in zulk
eene treurige toestand. sints 2
dagen doet zij niets dan bloed
opgeven. dus ik vrees wel wordt
zij beter. het een treurige zaak zal
worden. het spijt ons zeer dar
zij eene trouwe meid voor ons was.
de kinderen zijn wel Marietje ziet
er wel wat bleek en mager uit.
maar daar zij kiezen krijgt vleije
ik mij, dit het geval zal zijn.
zij daardoor zoo naar er uit ziet
zoudt gij mij eene dienst willen
doen. Mevrouw F... uwe tante
heeft eene advertentie gezet
in de courant om getrouwde menschen
de man huisbewaarder, de vrouw
keukenmeid op die advertentie
heeft geschreven. de zuster en zwager
van mijne kindermeid, en daar
het geschikte menschen zijn zoo
heb ik hen beloofd u een goed woordje
te doen zoudt gij uwe tante ...
er eens over willen spreken. en
mij dan eens melden wat er van is.
de man is sints jaren koetszier
bij mr van dobben in Haarlem.
die naar Arnhem gaat wonen.
dus kunt gij er iets aan doen.
recommandeer ik ze u. nu lieve
jeanne eindig ik deze ontvang
veel liefs van del Court. de complimenten
aan uwe lieve kinderen en geloof
mij uwe liefhebbende
zuster Anna del Court

23 feb: 1868
Haarlem 17 junij, 1845.

Zeer geachte Neef, veel geachte Vriend,

Te meermalen spraken wij over maconnerie, en  meermalen
gaaft gij van uw verlangen te kennen u ook bij dezelven in ge
weijdt te zien, verre van mij, mijn vriend, dat ik u speciaaal
aan zoude zetten om tot die stap over te gaan, nimmer rade..
ik zulcks mijn zoons aan, die ziulks uit eijgen beweging werden
en Piet zelfs tot in de hoogste graden, maar thans is er voor
u opengesteld eene gelegenheijd, zoo als zulks welligt nooit
weder voor zal komen, om zulks te worden, er zijn reeds drie
candidaten, maar daar gij de zoon zijt van een oud macon
zoude de eerste ..... op ..bij voorkeur gevestigd moeten blijven,
deze gelegenheid bestaat hierin dat op den 24 julij a k Donderdag
zelf de twee loges van Zaandam en Haarlem zullen vereenigen
tot een gecombineerde vergadering en eendragtelijk te samen
in het maconnie.te zullen werkzaam zijn; om daarna eendrag
tiglijk het diner, alhoewel welligt wat laat, op Zomerzorg
te gaan gebruiken en .. ...., het welk ... zoo niet
ooit hier te lande gebeurt, en zig zeldzaam opdoet, eendragtelijk te kiezen
dit voorzeker zoude voor u een ..... zijn die gij bijkans
nimmer weder beleven zult  bij te wonen, het is
mij vreemd. Dus
zonder uw enigsints in het een of ander te willen raden, laat ik
de beslissing aan u zelve over, daar ik u dezen regelen doe ge
worden in den geest, als even ware gij mijne zoons, wat het
finantièele
finantièele punt aangaat hier omtrent zal ik zorgen het U zoo
gemakkelijk mogelijk gemaakt worde, al betaalde gij zelfs
mensuellement in vier termijnen, de pruiverij hebt gij toch voor
niets.
Aaangenaam zal het mij zijn Uwe antwwoord binnen acht dagen
te mogen ontvangen, is het affirmatif? zoo verpligt u mij en zendt
mij het inleggende stuk getekend terug met uwe titels
onder de naam, anders maaakt er gebruik van, zoo gij ziet,
maar zorgt gij u niet de doodskop, niet tekend, daar ter
plaatse, waar men u niet veel aanschouwdt.
Met verlangen zal ik Uw antwoord te gemoed zien
gelooft mij, ..... ....
Uw toegenegen Oom en Vriend
J.W. Druijvesteijn.
houden, ik, en pakje en brieven, niet gefrankeerd hebben, daaar ik anders
voor de goede bestelling beä ngst zoude geweest zijn, en ik alle hope
koester dat gij door dat vrugtjen wel schadeloos gesteld zult zijn.

Ik verzoek U wel mijne complimenten bij gelegenheid te maken aan
onze Ascanius en echtgenote, en verdere leden Uwe famille en hun
van mijn achting te verzekeren, terwijl ik U van mijne ware
riendschap en achting de verzekering geve, en ik verzoeke mij steeds
met ...... te geloven
Uw toegenegen Vriend en Oom
J.W. Druijvesteijn

Haarlem 16 jan: 57.